Kwasukasukela:

Kwakukhona inyoni ehle khulu kwamambala begodu iinsiba zayo zazinemibala emihle ehlukahlukeneko, bekuyinyoni ebegade ithanda ukuzibukela emanzini. Inyoni yabe ibizwa ngoNomasikisiki.

UNomasikisiki lo begade akhe eduze komthonjanyana opholileko, umthonjana lo bewunamanzi atsengeke tle, uzonjwe mhlanga omkhulu ohlaza talala! Inengi labantu belingakavami ukukha kilomthonjana njengombana bebasaba uNomlambo.

UNomasikisiki lo bekangathandi ukuzibandakanya neminye imihlobo yeenlwanyana ngaphandle nje kwale yekhabo, bekuyinyoni eninana tle!

Kwathi ngelinye ilanga, ubujamo bezulu bungasibuhle nakancani, kwaba neenwuruwuru ezimbi kwamanikelela ezakhukhula yoke into, khulukhulu lapha kuhlala khona imbandana zommango. Kodwana lapha kuhlala khona uNomasikisiki khenge konakale kangako, bekusacaleka nokho. UNomasikisiki wasinda eenwuruwurwini ezisabekako.

Kwathi malanga ntambama izulu elikhambisana neenwuruwuru sele lidlulile, uNomasikisiki waphuma wayokufunana nokokuzipha iphango ukwenela bonyana alale adlile. Ukhamba khamba nje akaboni namunye angathi awa nokho nangu munye wakwethu. Uzwa kwaphela itjhada elzinye iinlwanyana nazo zidumisa umdali wezulu nomhlaba ngokuphepha kwazo.

Awa! Aragele phambili uNomasikisiki ngekhambo lakhe. Unomasikisiki lo besele athoma ukusola sengathi nguye yedwa ophilako ekorweni yangakwabo. Ihloko ikhule ibe ngangesibhakabhaka ngapha nendlala iyamgongoda.

Ukhamba nje uphela uyazithintitha begodu lapha afumana khona amanzana ajamileko nahlanzekileko uyajama azibukele ubuhle bakhe, azilungisalungise, umuzwe sele akhuluma yedwana athi, “Namtjhana bangangibiza ngentandani kodwana unongorwana kanobuhle ngisawembethe. Niyangibona!”

Athi asakhambakhamba njalo, abone ukudla kuzele swi isibaya! Aphambukele khona afunyane kuhlezi ifarigi ngesibayenapho, azwakale asithi, “Heyi…wena nokusilaphazeka kazi, kubayini uhlezi ngasuthi ubhujelwe nje, kwenzenjani dlabha ndini?”

Ifarigi isitshidlhe isililo kuzwakale, “Gwi…gwi…” sililo sefarigi ke leso. Zitjho neendende zehla emlonyeni wefarigi.

UNomasikisiki angayizwela ubuhlungu, athi “Thula sinyefu ndina! Nokunuka unuka phu! Kusesenjalo, uNomasikisiki afe ziinhleko, kuzwakale, “Tswi…tswi…tswi…”. Azwakale sele asithi, “ Uyazi wena farigina, ulila nje mina uyangithusa tle! akhese uthule uthi du! Akhese uthi uyazitjheja nje uzele amadaka njani begodu akukaphephi lanapha uhlala khona. Kuzele umsuqwa namanzi asilaphazekileko begodu kuyanuka.

UNomasikisiki avule iinsiba zakhe kuvele ubuhle bemihlobo yemibala ehlukahlukeneko. Alo, wena Farigana nanyana ngingathi asikhambe soyokuhlala ndawonye ngizokuthini nawusinyefu ngalindlela yi? Phela le kwami sihlamba qobe kusikinyeka, alo wena uzayikghona ipilo enjalo?

Khona akhese ungitjele bonyana ulala lapha kunje? Ifarigana ilile khulu ken kwanje “Gwi…gwi…gwi…”. UNomasikisiki ayithulise-ke kwanjesi.

“Wena farigana ungibona ngilapha nje, ngigongodwa liphango kodwana kunokuthi ngigome ukudla kwakho sekuphalwa kuziselela amanzi wakwami lawa. Tjela mina, baphi bakwenu?

Ifarigana isitshidlhe isililo godu “Gwi…gwi…gwi…”

UNomasikisiki asilingeke kwanje, “Awa ngisusela wena, ungibangela itjhada njekhona awuboni bonyana ungenza ngitsirimazeke, nephimbokazi elirhorozako nelimbi nelitlabalazako”. ifarigana ithi du!

Ithome ifarigana ihlathulule, “Bekhaya soloko baphume ekuseni bathi baya kwagogo kuvele isifo. Yeke ke azange basabuya. Ngibone sekuthumbuka iinwuruwuru ezimbi khulu eziphelele phezukwami. Nginethemba bonyana nawe uzibonile.”

UNomasikisiki athule kancani kwanga uyacabanga, athi, “Lokho kutjho bonyana mina nawe siyafana ngombana nami angifanisi namunye wekhethu soloko kudlule iinwuruwuru leza. K’uhlekuhle wena farigana izinyo lakho ungubani?

Ifarigi ithi, “Izinyo lami ngingu Putwana, alo lakho ungubani umuhle kangaka…kghani ungu Nomhlekhabo na? Kuhlekwe kwangathi sebayazwana.

UNomasikisiki athi, “Mina nginguNomasikisiki usikizela siba zika Nomasikisiki”. Awa, kuhlekwe kube mnandi njalo.

Ifarigana ithi, “Nange ungavula ithungana lelo uzakufumana okuya ngethunjini.”

Awa uNomasikisiki enze njalo,avule ithungana athole ukudla adle bekasuthe nti!

Kwasukela lapho ke ukuthi uNomasikisiki abe yitjhomi ka Putwana khona azakukghona ukufunda ngamaphilowezinye iinmbandana ezahlukahlukeneko. Kwasukela lapho ke ubudlelwana benyoni kanye nezinye iinmbandana ezinengi.

UNomasikisiki walahla mhlokho ukukhethuula iimbandana ezingafani naye. Kodwana uPutwana azange afune ukutjhuguluka epilweni yakhe yokusilaphazeka nobunyefu. Unamahloni ngale idlela aphila ngayo kungakho ahlala ahlome ihloko phasi kwanga wadla ugubudu.

Nanamhlanjesi sisayibona ifarigi ihlala isilaphazekile bogodu isathanda ukudlala ngedaka.

Iyaphela.