Awa akukafaneli ngombana ikolelo yakho ingeyakho akekho umuntu onelungelo lokobana akukhethele bona ukholelwe kiyiphi ikolelo. Lokha nawukhethela umuntu ikolelo angayifuniko umuntu loyo angagcina ahlala ezwa ubuhlungu ehliziyweni yakhe begodu aphile kabuhlungu.

Sineenkolelo ezinengi ezifaka hlangana ezintathu lezi esingazilandela begodu senze ngazo irhubhululo: ikolelo yokuthoma yikolo yesintu, kulandele ikolo yobukrestu bese yamaswaphela kuba yikolo yobu Moslemu. Abantu akukafaneli bona baninane ngokweenkolelo zabo.

Akukafuzi abanye banine iinkolelo zabanye kodwana kufanele lokha nawubona omunye umuntu ekolelweni ongakhambelani nayo ukwamukele lokho, uyihloniphe nekolelo yomunye umuntu begodu ungathi wena uyamhloya umuntu okhambela enye ikolelo.

Ungathi wena uyazikhakhazisa ngekolelo yakho begodu umuntu ongekho keyakho ikolelo awuzikhakhazisi ngaye. Okhunye kukobana abantu kufanele balise ukwahlulelana ngeenkolelo zabo, njengokuthi omunye athi “abantu bekolelo yesintu banemimoya emimbi namkha milingo ya baloyi” ngombana ngelinye ilanga uyokugcina sewubawa isizo kuye umuntu egade umthathela phasi loya.

Sibabantu ukuze sikwazi ukwamukelana kunye nokuhlalisana, kufuze sazane kuhle ngendlela ezokwenza bona sizwane begodu sakhisane kuhle. kufanele sazi besizwisise ikambiso yeenkolelo zabanye ngokwahlukahlukana kwazo, sizwisisane besibambisane.