Isewula Afrika yinarha edumileko kezemidlalo. Kuhle ukuthatha zemidlalo ngombana uyazibandakanya uthole zoke izinto ozifunako phezu kwalokho uthola ilwazi elaneleko, ube nomdlandla wokuba mdlali wemidlalo eyahlukahlukeneko begodu ubhadelwa imali eyaneleko ukuze ukwazi ukuziphilisa, bewondle nomndeni wakho.

Ukuthatha zemidlalo kuyafana nebizelo elinye nelinye kodwana khona kuhluke ngokuthi awukufundeli kodwana uyazithomela begodu kuletha imiphumela emihle njengombana minengi imidlalo esinayo lapha kileli lekhethu. Eminye ngefaka hlangana Umakhakhula ararhwe, Ibholo erarhwako, umgijimo nokhunye okwenza bona ukwazi ukuzithabulula.

Isewula afrika yinarha yabantu boke ngombana kezemidlalo ezikhona zifaka hlangana abadala kunye nabancani ukuze bazibandakanye ekuzithuthukiseni hlangana kwemibala ekhona eyahlukahlukeneko.

Njengombana ibhegere yephasi yakhe yabanjelwa khona lapha enarheni yekhethu nje, nawe nawuthatha zemidlalo ungazithola sewuvezwa kumabonwakude ubambe eminye yemidlalo yayo. Ukuthatha zemidlalo kuhle ngoba ungagcina sewungu makekere, uthandwa khulu sengitjho nomphakathi wangekhenu ungazikhakhazisa ngawe.