Mthath’unomdade siyakuboleka
Mthath’umbonis’uthando nenkathalo
Mthath’umnik’uvuyo nothand’olufudumele
Mthath’umphathe kakuhle unomdade
Mthath’umbonis’ubomi bothandwa ngumntu

Mhl’akuxakay’umbuyise
Mhl’akubonis’ubuyen’umbuyise
Mhl’akuphilis’intlung’umbuyise
Mhl’uthi lihul’uyakufebel’uncede umbuyise

Mandikuxelel’asimngxothanga ekhaya thina
Mandikukhumbuz’akasidikanga thina
Ukumbulal’ekujolela wozuzani
Ukumbulal’ekudelela uyofumana ntoni
Mandikukhumbuz’akuxak’uthath’ezakho ubuyise okwethu ngokumzek’awuthanga ufuna ukumhlalisa ngenduku ndicel’umdedele agodukeee