Ndingatsho bendingazinto ngothando
Ndingachazi banzi ngoku ngothando
Ndingakubalisela udikwe ngothando
Ndingakuchubela nto imbi ngothando
Ndingachaza neza ntlungu zothando
Ndingatsho mna ndifundile ngothando

Ndingene koluthando ndingazi kwanto
Ndingene kule nyaka-nyaka ndingenalwazi
Ndingene emfulen wothando ndifundumele
Ndingene ndiyidyongwana kwezothando
Ndingene ndingumazamana kwezothando
Ndingene nam ndafunda koluthando

Mntanomntu ngendisithi enkosi ngemfundo
Undifundisile ngothando nam ndinolwazi
Undiphethu-phethula ngentlungu zothando
Ndiyayazi bekunzima ntonje ndiyabulele
Ngemfundiso yakho nam nditsho ndaphila
Titshala wothando ngenene undimangalisile

Lento iluthando nam ndingatsho ndiyayazi
Lon’uthando aluboni lunqwaa nemfama
Uthando lusemazants’entliziyo luyagida
Lelona thando lithembekileyo entliziyweni
Nditsho uthando ongenozisola ngalo
Olwathando ludikayo kongqondw’ayikho
Nam ndinolwazi ndiyazi ngothando