Liqhina elingena kunyukwa

Ngumlambo ongena kuwelwa

Livukuthu elisemaweni

Yindlwane phezu kwesiziba

Ehamba nje ungunongqongqo

Ethetha nje ligongqongqo

Uzazi yedwa kanti zitsixo zakhe

Zikuye zonke kanti

Ulithafa lakwanti

Yinyok’ enobulumko

Nguphuma silwe

Nditsh’ umasindezama

Ungumophu oqhumayo

Uyimbumbulu ekwesixhobo

Edubula kwanezihlobo

Edubula kwanezilo

Usisiziba esinobunzulu

Ngumlamb’ olwatyuzayo

Ojenge kuqubula njengesiqhelo

Ngumkhont’ ololwe walubengu