Ngitichenya ngebumine..,
Ngitichenya nge uve bami,
Ngitichenya ngelibala lami..,
Libala lelimnyama lelisenta sifane Kepha sehluke ngebuve.

Maye…!!!!!!!
Asisatati butsine lusha lanamuhla.
Silahle ivelaphi yetfu,
Silahle masiko etfu,
Silahle butsine..!!
Maye…!!!!, sikhohlwa ivelaphi yabokhokho betfu.

Tigcabhe ngebuwena bakho..,
Tigcabhe ngebuve bakho,
Tigcabhe ngevelaphi yakho,
Tigcabhe ngeligugu walishiyela ngubokhokho wakho.

Bhodla Ngwenyama yesive..,
Bhodla Ngwenyama yetilwane..,
Tichenye ngebuve bakho njengelibhubesi,
Libhubesi lelingasabi lutfo.
Tichenye ngelifa walishiyela ngubokhokho bakho.

Maye…Sive sakitsi.!!!!
Nilahle masiko nemisimeto yenu ngenca yenjabulo yesikhashana.
Ningatfoli injabulo yesikhashana ngemasiko nemisimeto yenu.
Ngubani latse ivelaphi yako leyo..??
Ngubani latse buve bakho lobo..?
Ngubani latse khohlwa ngebuwena..??

Sitjele ngebuwena,
Sitjele ngebuve bakho,
Tichenye ngebuwena,
Tichenye ngebuve bakho,
Tichenye njengelibhubesi lelihamba ehlatsini lingasabi lutfo..!!!,
Buve bami..!!!,
Buve bakho..!!!!,
Tigcabhe ngebuwena..!!!!!