Ngilosi yami yemhlaba

Mnikati wobukhatikhati bemazulu

Unklinklitseka kwedayimane.

Ungushukela longapheli bunongo bawo.

Ngiyafunga nguwe umfati wok’cala,

Losimakadze wamakha wabamuhle.

Aw’sacwebeteli uyigolide

Umtfombo wok’phila nguwe.

Ngabe kunjani kuvuka eceleni kwengelosi?

Umbuto lobutwa emadvodza kimi.

Ngabe umfati kumele atiphatse njani?

Umbuto bafati baw’buta kuwe?

Ngimi ngedvwa leng’tsandvwa ngumfati ngalokuphelele.

Ngabe sitsandvwa sami siyimbokodo na?

Singumoya longcwele wenhlitiyo yami,

Intfombi lefudumele kwengubo lenelilanga phakatsi kwayo.

Imilomo igcine imyetse kutsi uyashisa,

Kodvwa mine ngitsi uyagucugucuka,

Makubandza uyangifudvumeta.

Makushisa engenta ngikholwe.

Aw’sukani madvodza ingelosini yami.

Ngitsi manginetinkhinga ngise buhlungwini,

mangiphendvuka kadze wangisula tinyembeti.

Ngilale esofeni ngibhala tinkodlo ngimbongelela,

Angivuse sengisembhedeni ngelutsandvo.

Ngabe luhlobo lwakho layaphi kulomhlaba?

Sandla sakho akubi lula kusiyekela.

Angisoze ngaswela lutho kuwena,

Bucwebe nobunjingi belutsandvo lobukuwe,

Phela ushelwa nanguletinye tintfombi wena,

Bengitsi ngilwa nemadvodza ngawe,

Kodvwa netintfombi tiyangilwisa ngawe.

Bayisabe ingelosi baphindze babenemona ngayo,

ngobe tabo tinhlitiyo tigcwele busathane.

Aw’kodvwa ntfombi yami yelilanga.

Kuwe imbewu ayilahlwanga,

Ulondvolotwe ngalokuphakadze,

Ang’funi nokuchubeka bangaze bangitsatsele Wena.

Ungiko konkhe lengake ngakukhalela entfombini.

Ngilosi yami, phakadze naphakadze.

Nguwena longcwele kumina.