Ge nkabe ke le nonyana
Ke na le diphego ke fofa
Ke phuruluga bohlabela le bodikela
Ke tsokama boratwa ke pelo ya ka
Mo ke tla itatswago melomo ge ke le ntshe
Mo ke tla tšwetšago bohlale pele
Ge nkabe ke le serurubele
Ke tsokama matšobeng a mabotse
Ke le nosi ke nopela mabose gohle
Ka nako ya ka ke sa thibelwe ke selo
Go se tšhitišo, diemakapele di le sego
Nkabe ruri ke ingwaya ka lekomane
Bjale ke na le maoto a mabedi
Ke phela le batho ba mahlo a mabedi
Madimabe ba bangwe dipelo di kgopame
Ge ke leka go ragaraga ba no ntlema maoto
Ge ke leka go hunulla go no pala
Ba nkgokile ka dipelo le maleme
Ruri ge nkabe ke le serurubele
Ke putla godimo ga phogo tša bona
Le ge ka diatla ba nkabakaba
Ke be ke tla sobelela godimodimo marung
Ka leba Kapa kua Yunibesithing ya Cape Town
Ke ithute thuto ya go ratwa ke nna – LLB
Ke be lenong la molao