O mphile lerato Pheladi
Wena ngwana’a Makopo
Wena ngwetši ya ga Kgotego
Wena kolobe ye ntsho
Wena koko waka yo ke ikgantšhago ka yena
O ntlogetše mahlokong Pheladi
Wa ntlogela mahlomoleng
Ka šala ke gakanegile boka namane e timeletšwe ke mmago yona
Ka lla sello sa masetlapelo
Ka hloka thušo ka ge yo godimo a be a go ratile
Ka gakanega ka hloka maphego ao a ka nkwešago borutho
O nkgodišitše, wa nthuta go hlapa le go dira tšohle
O bile mme go nna ge yo a mpelegilego a sa ile go sela
Wa ikana ka tšohle
Wa mpha dijo ka mehla
Wa kgonthišiša gore ke ya malaong ke jele
Ka ba mosadi wa nkiša basading
Wa hloka pelaelo ge re kgopela tše dingwe tša sekolo
Wa lwela gore re tšwelepele ka dithuto
Wa nthuta hlompho le lerato
Ka tšea mohlala go wena gore ka lapeng re swanetše goba ngatana ye tee
Go rene moya wa lerato le khutšo
Ke a go gopola Pheladi
Ge le hlaba le ge le dikela
Fela ke a tseba gore o na le nna bošego le mosegare
Modimo o go tšere ka pela
Bjale ke gakanegile ga ke tsebe gore tšohle o ntiretšego tšona ke go leboge bjang
Moya wa gago ga o tšwelepele go robala ka khutšo Pheladi’a Mahlako
O tšwelepele go re leta
Ke tla dula ke go gopola kolobe ya mashia legare