Ningangikhaleli mina kodwa zikhaleleni nina
Okungenani khalelanani nodwa
Hleze umkhuleko wenu uvungame ngamandla
Hleze impendulo ithokale ngokuphazima kweso
Lilelani nina uqobo nendlu yenu ebhubhayo

Yekakanini isizukulwana senu sizalelwe ekubhubheni
Isizukululwana senu asethethelelwe abakwazi abakwenzayo
Nxuselani abantwana bazalwe selenziwe icala
Abangagcinn shwele! Abanamholi, namqondisi
Abaholi bamanganga kwabona sebadukisa abantwana ngokwenkolo

Iqiniso lwesuzwe nase mehlweni abo
Nomlando abawufundisiwe awuselona iqiniso eliphelele
Uyogcina usushabalele abayokuza emvakwabo abayabe besawufica
Bafana nembewu enhle ewela ogwadule
Khulekelani nina uqobo nendlu yenu

Sikhuliswe ngabafazi bomkhuleko
Sikhuliswe abafazi abampofu abanomcebo omkhulu enhlizweni
Abafazi abahluphekela ikusasa lethu
Besingabantwana besizwe sonke saluswe ngomalusi abalungile
Satshalwa emhlabathini ovundile
Kwaquma isitshalo esihle

Maye! Ngenzalo yenu izalwe ngamantombazane
Umcebo wabo ubonakala kuwo wonke amalunga omzimba, banonile
Elabo ikusasa lisegcupheni benganake lutho
Inzalo umhlambi kazalusile, wedukile .