Ngimuhle nginje!

Ngimabokoboko nginje!

Ngiyazi angisoze ngakwanelisa

Kungaze kuphume umphefumulo

Ubuyele kumdali.

Ngezenzo zami zokwahluleka

Nangenhliziyo exhengayo

Kube sengathi nomphefumulo odabukileyo

Nqondo uthathe ubeke njalo akuyong’fikisa ndawo.

Phela okwenzekile kwenzekile

Namagama angasoze aphindela kas’fuba.

Noma ngikupha inhliziyo eyehla

Igazi nezinyembezi .

Soze waneliseka.

Ngisola nabazali abangi letha kulelizwe ngaphandle kwemvumo yami.

Buka manje ,ngihlezi emanzini.

Ukuzwa ubuhlungu kanye nokujabha

Ikhaya lam’ lesibili

Ngiyazama ukungabi yihleleleka kodwa

Angikhoni ukuzibamba ngokwanele.

Kuvele kuxhume umfula emehlweni ami

Ngizwe ukuthi sekushubile

Zithi “tho tho tho” izinyembezi

Ungasho ukuthi ngiyihhololo kodwa nami

Nginemizwa ,ngimanikiniki nginje.

Nam’ ngiyafuna ,ukuba nezwi

Ukubamba izinyembezi ngenkophe

Sekwaba umqhilo wes’dwala .

Kuhle makunje.

Kuhle uma nginje.

Mathe ami ngilinde!