Wangipha ithuba kodwa ngalimosha.

Ngilalela abangani bangilahlekisa.

Ngizitshela ukuthi ngeke ungilahle.

Kodwa ke konke kwashabalala.

Abangani bajika ngisala ngimangele.

Ngizibuza ukuthi ngabe ilona ikusasa lami leli?

Ngisacela nimtshela ukuthi akuphileki engekho

Fathi asoze ngazixolela ngalokho engakwenza

Kodwa ke ngiyathemba ukuthi ukahle la ekhona