Ndiyazama akuzameki

Ndiyazama akho mahluko

Uye wayintoni mzamo?

Inzame zomzam ‘uzamo azilungi

Ithemba alikho ngathi akuzolunga

Ndizame ngamandl ‘am onke

Akukho nto andingayizamanga

Ndizame ngandlela Zonke

Ndizamela ukufezekisa iminqweno yam

Ndizamela amaphupha wam ukuba afezeke

Ndizama ukwenza ikamva lam libe lihle

Ngathi andizami ngokwaneleyo

Ithemba liyatshabalala xa kungalungi nto

Ingcinga azingalunganga zigqubi mini nobusuku

Ngathi akuzophinda kulunge nto

Ndizame ngandlela Zonke akuzamekanga

Inzame azizamekanga

Akukhonto izamekayo

Kuzolunga nini, kuzozameka nini?