Ndizakulinda ngoba ndinethemba lokuba sofa silahlane

Ndiyaz’ukuba wena ungowam

Uyazifela ngale ntliziyo yam

Thina sobabini sidalelwene

Wena usisithandwa sam

Uyintliziyo yam ubuqu

Nami ndilinde, ndilinde nam

Nkosazana yam

Ndizakulinda

Uyazi wena bambo uyindaba nantsi

Bathi ngesingesi uyi “big deal”

Andisoze ndalibala ngawe

Ntyantyambo yam entle kunazo zonke

Amagama wethu abhaliwe ezinkwenkwezini

Nguwe kuphela ofikelela ebunzulwini bentliziyo yam

Uhlal’uhlali unendawo Lana

Ndizakulinda njengo Nomathemba bembuz’ukhalelani