MZALWANE OMUHLE

Ngokwami ukwazi ngazi ukuthi sewuzelwe kabusha,

Ngokwami ukwazi ngazi ukuthi sewehlukile kulokh’obuyikhona,

Ngokwami ukwazi ngaz’ukuthi sewuzivumile wathethelelwa,

Ngokwami ukwazi ngaz’ukuthi sekugqitshiwe okudala.

Impela sewungumntwana ongenachashaza.

Impela sewuhlanjululiwe,wagezeka.

Impela sewumhlophe ngaphandle nangaphakathi.

Impela sewunyathela ngokucophelela.

Impela inhlonipho sesiyifunda kuwe.

Ngikufisela ukungalibali endleleni yakho ozoyiyihamba,

Ngikufisela ukukhumbul’iziyalo osewukhokhelwe ngazo,

Ngikufisel’ukundlulisa nakwabanye osukufundisiwe,

Ngikufisel’inhlanhla mntanami,uzibambe ziqine,

Ukhulenjalo uMdal’akukhusele.

Written by Makhosazane Ndwandwe Shwala