Mma ke mothopo

Ke leswika la motheo

Ke mo mphumula meokgo

Ke mohomotši go bohle

Mma ke meetse a mokgako

O timola lenyora go ba ba nyorilwego

A ba nea matutu ao a tla ba kgodišago

Ao a tla ba lebatšago mašuana a lefase

Ao a tla ba neago maatla a bophelo

Mma ke mmago setšhaba

O pepile magoši le batseta

O beputše mathari le masogana

O ba beputše ka thari a ba nyantšha letswele

Ke yena moledi wa lefase ka bophara