Mama ngaziwa nguwe mina

Lapho ngigodola ngaziwa nguwe

Ufika ungimbathise imfudumalo

Impela uyihawu lami lokuvikela

Uthando lwami ngawe

Nothando lwakho ngami

Aluyakulinganiswa nalutho

Qhawekazi lami

Ukhetha kube nguwe

Odla imbuyangothi

Ukuze kusuthe mina

Mbokodo Yam

Ungikhulisile Mama Wami

Ungondlile ngisho

Ikati selifuna ukulala eziko

Mama Wami

Ake ungiphe ithuba nami

Ithuba lokuthi ngikuzwise uthando

Uthando Ongizwise lona ngisakhula

Mama Wami

Impela ungithandile

Qhawekazi lami

Mbokodo Yam

Hawu lami lokuvikela

Sekukuwe uthanda liphi kulamagama

Mama Wami.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️