Madoda ubudoda bunoyisile kanti yini le niyifundiswayo kulamabhoma nihleli nisiya kuwo minyaka lee nifundiswa ukubulala abasetshyini?
Ingaba yeyonanto abazali banikhulisela yona bekhupha iindleko zokuba nibe ngamadoda nina nichithe igazi labasethyini? 
Ngelixesha ekhala ecela uxolo sithini isazela sakho?
Izandla zakho sele zixhaphe igazi lomntu ongenatyala. 
Kutheni lento ungakhe udibane namanye amadoda ubonise ubudoda bakho? 
Kutheni nje uziva amandla kumntu obhinqileyo? 
Madoda ndiyaphinda ndithi ubudoda bunoyisile.
E.Hlwayi