Lefatshe Lena letsa teng

 

Lefatshe Lena le tsateng le bateng

Nkutlwe mmamele o mmamedise

Kibuwa le wena waho suwa Lona lerapo la puleng

Ngwaneso hase phelo ya lefatshe empa ki qaleho ya bophelo

hase letsatsi ho dikela empa kelona ho tjhaba

Nkutlwe mmamele o mmamedise

Tshotleho hase lefa empa ki thuto ya bophelo

Kithuto ya bophelo hoisa phelong bo botjhabile

Botjhabile bo kganyang hofetah Yona kgauta

Ba opa kgomo lenaka basotho bare “Mamello etswala katleho”

Mamella tiya obe le tshepo

Hase phelo ya lefatshe empa kiqaleho ya bophelo