Kushisha okhakhayini, nangaphansi kwenyawo empeleni onke amalunga omzimba.

Engani sesadla zonke izintezishisayo singabala utshwala, gwayi nokudla osikudlayo.

Singahlala kanjani singabitozi vele kwagazi lishisa bhe.

Sihlaselwa izifo eziningi ezingajwayelekile engani vele nokubandayo esikuphuzayo kuphenduka kushise bhe egazini. Singahlalana singaphenduki izilwane nah?

Kakade kuyashisa bhe egazini lwesilwane pho kanti thina siyini na?

Kushisha bhe kakade sesahamba ngezikhindi zangaphansi asisagqoki kanti konakelephi?

Ungafunga singezizelwe izingane.

IBHALWE UMAKHOSI SHWALA