Keneilwe ngwanaka,

O se felelwe ke tshepo,

Tšhiwana yeo e sa hwego e letile monono,

Tšhiwana metša meokgo bohloko bo ikele,

Metša meokgo bohloko bo ye le pelo,

Meokgo ya gago a e wele fase,

Modimo o e ageleditše ka kgamelo,

Homola samme go tla loka ka moso,

Itshepele Moleta Israele yena Modimo,

Efa yena mathata a lefase ka moka,

O tla tseba go fetola ka nako ya maleba,

A go araba wa swana le bana ba baagelani,

Homola o fogohletše bohloko seatleng,

Sa go se fele se a hlola ngwanešo!

Se hloletše boHlabirwa le boMahlaku,

Mathata a lefase a hlagela bohle,

Ka moso le wena le tla go hlabela,

O tla atlega wa tla wa lebala mašuana,

Eba le tshepo ka bophelo bja gago,

Mathata a lefase a tlo feta bjalo ka moya,

Wa tla wa lebala go hloka sa go iša maleng,

Modimo o tlo go araba.