Lafa elihle kakhulu
Isizwe sibulalana sodwa
Umndeni ubulalana wodwa
Unembeza awusekho
Uzwelo alusekho
Imiphefumulo engenacala
Isishiya imihla ngemihla
Izinyembezi zigobhoz’emehlweni
Kuhle kwempophoma
Kungathi ndiki
Bathi ubothemba itshe
Kepha netshe alisathembakali
Inzondo igcwel’izinhliziyo zabantu
Igazi lichithek’usuk’nosuku
Lowo mfazi olilayo
Olilela umphefumulo
Wendoda yakhe engesenakubuya
Izinyembezi zakhe kaziweli phansi
Kawusenalo yini uzwelo
Unembeza wakho uphi na
Inzondo negazi
Lafa elihle kakhulu
Sizwe sama-Africa
Kungani nivumele inzondo
Igcwal’izinhliziyo zenu
Inibuse
Kungani nichitha igazi
Lemiphefumulo engenacala
Sekwanele manje
Lezinyembezi eseziphumile
Nalezi zinhliziyo eziphukileyo
Kazisenasdingo
Inzondo kayiphele
Igazi eselichithekile selanele
Masibuyisane,masikhuzane
Masixoxe sixolelane