Ke bogadi ga mmatswale le ratswale,
Ke gabo dikgaetsedi,ke bo dutse bogadi.
Nnete ga go bogadi bja sukiri.
Ke tlaisitswe ke bo mogadibo gomme mmatswale a sa tsebe gore a tsee lehlakore lefe,
A shoma Gauteng mokgalabje,a romela tshelete e le nna ke rekang dilo kamoka
Bohle ba phutha diatla, ba lebelele gore ke reka eng, ka morago ba ye go reka diaparo tsa go maina gomme ke hloka le seeta sa go rwala.
Ke rogwa ke botswa ge bana baka ba apara diaparo tsa go se bitse gomme ba lebala gore ke thoma ka letswai.
Gare ga kgwedi ge dijo di fedile ba reka tsa bona ba e ja le bana ba bona ka phaphosing tsa borobalelo,
Gomne nna le baka re omeletse melomo,re inamisitse difahlego bjalo ka batho bao ba lobilego ba bo bona.
Ke phela ka meokgo ke bitswa ka mainaina ke batho bohle.
Ge ke etswa ele tsela ya bona ya go kgona go mpolela gabotse.
Nnete ga go kgomo yeo e ka latswago namane e sele.
Aowa , Nna ke sentse eng?
A naa ka le lengwe la matsatsi bona bo mogadibo ba ka se ye malapeng a batho?
Pitsa ke e apeile mengwaga ngwaga, ke botswa ge bona ba nyaka go ba le mmala ba ka se fisi ke mello,gomme ke apeela bana ba bona.
Ke fela ke re a naa modimo wa nkwa ge ke lla?
Ke ba rapedisa manyalo efela yaka thato e sa phethege,efela modimo a nkatla a mpha laka lapa.
Lehono ke iketlile le bana le ntate wa bona.
Ke tsoga ka nako yeo ke ratago.
Ke ja ka nako yeo ke ratago!
Ke swiela ka nako yeo ke ratago
A ke sa na foromane,go lla saka seeta.
Nnete kgotlelelo e tswala katlego!
Ge nkabe ke ile ka fela pelo ka bo mogadibo bao elego gore le gonabjalo ba sa le ka ga bo bona nkabe ke ile ka hloka lapa.