Impilo akuyona impilo nje

Impilo inobuntu bomuntu

Obusuka ekujuleni kwenhliziyo

Mina ngingumuntu onobuntu bomuntu

Nawe ungumuntu onobuntu bomuntu

Sonke ngithi asifani ngezimpilo

Mina ngikhula ngempilo enesasasa

Angifundi ezikoleni eziphezulu

Kodwa ksasa ngizoba neksasasa eliqhakazile

Ngithi “QHAKAZA MNTOMNYAMA UBE NEKSASASA”

Mina ngibonga lokhu enginakho

Ngoba kukhona abadinga lokhu enginakho

Nami kukhona engidinga lokhu engingenakho

Sonke sefuna ukuba nento esingenayo

Leyo impilo esiyi philayo

Iba umuntu ikufanele ube uyena

Ungaboli lahla ithawula

Ngithi “VUKA MNTOMNYAMA UZIQOQE LISEKHONA ITHUBA”