Noma kungaphela amaphepha namapeni

Asiyi kuyeka ukushumayela ivangeli lokulunga.

Umhlaba uyakhala uyabuna

Nezwe lidangele.

Lidinga abantu abakwaziyo ukuhlukanisa

Okuhle nokubi kwabanye kuyefana.

Lapho umhlaba usugcolisiwe

Siyofika neshanelo lokukhuculula.

Bonke abenza okuphambene bashunyayezwa

Ivangeli lokuphambana nokulunga.

Sasingekazalwa, sengekaphushwa futhi

Sesifikile ukuzolwa nokuphambene.

Sizohlenga izimvu zeNkosi zikhumbule emuva

Sinethemba lapho amanzi ake amakhona

Aphinde ame futhi.

Abazalwange be umhlambi kazelusile

Siyobekezela noma kunzima.

Ngethemba liyobu izwe

Kubuse ivangeli lokulunga

Bubuye ubuntu ebantwini.