Khanindiphe iindlebe ndithethe
Khanindiphe izandla ndiniphokozele
Khanithi cwaka nimamele
Khanithi tu nilinde

Imfundo sisixhobo esintlangothi mbini
Ngumvuli maxa kuqanyangelwe
Kuthi ubumnyama bugabuke
Ngumxoxi simo somntu

Yehova ndiphe nam ikhwele
Lokukhwel’inqanawe yenkcubeko
Andimntu uthanda ukuthi finini
Ndithanda ujuzela emafini

Kuthe ngco luqeqesho
Entlalweni ndathembisa
Ndambathiswa esizweni
Ngelo cakazela uluntu jikelele

Baninzi abaphoswa sesi sipho
Andiphiliswa ngumohluko
Ngumfungeli walo ukhanyo

Ndegram ndeengcingcilili iyhooo!!!