Ose hlogo
O maphuma ka maikemisetso
Wa e kapesa rena resago letela
Wanapa wa ikwa maatla,wa re tseela bo mmamoratwa ba Rena
Wa ba isa ga maotwana hunyela
Waba fetosa badimo wa re fetosa ditshiwana
Mesomo kamoka wa e emisa ware tseela borotho ka Ganong
Ware go senya wa kopantsha ditshaba mafaseng go bolela ka wena
Goretwa mosinyi ba gago
Ga genu kega masenya