Awungiboleke imali yokuya e driving school sekusele kancane ngiqede

Cha, anginamali

Awungiboleke imali kuze ngibiye kuze ngitshale ukudla okunempilo

Cha, anginamali

Awungiboleke imali ngithenge izicathulo lezi sezigugile

Cha, anginamali

Awungiphe imali ngithenge ukudla sekungiphelele

Cha, anginamali

Awungiphe imali ngithenge Ifoni le seyivele yafa kanti ngisalinde ucingo langathumela isicelo somsebenzi khona

Cha, anginamali

Awungiboleke imali ngizoyikhokha

Cha, anginamali

Mengikutshela isidingo Sami ungitshela izidingo zakho

Isidingo esisodwa awunamali usebenza

Angisebenzi kodwa uthi uyangithanda

Kuyi birthday isipho dololo

Kuyi Valentine’s day isipho dololo

Awungiboleke imali ngibiziwe kumele ngiye kwi interview yomsebenzi

Cha, anginamali

Cha, Ngiyabonga