Borutho bja mma bo a ruthufatša,

Bja go fa lethabo,

La go fa dilo tšohle,

Wa ba le boitshepo,

Lerato la gagwe le a ratega,

Le kgethegile le hlwekile,

Le hloka le selabi,

Le kweša bose,

Diatleng tša gagwe o bolokegile,

O tla go fa tšhireletšo,

Wa ikwa o bolokegile,

Bohloko bja gago o a bo kwa,

O lla le wena ge o lla,

O tla go phumula meokgo,

Mma o na le lerato,

Ge o kopana le mathata o a go homotša,

Ke mohomotši.