Masibakhe

Bondade Masibakhe

Singabaphuli izinhliziyo

Asibakhele ingomso

Nengomhla wokuphela

Asithi masibakha sibakhele

Abanye bethu abayofika emva kwethu

Bantakwethu Kunzima ngaphandle

Ngiyavuma kepha 

Masibathande ngendlela

Hlezi ukuthula kuzoba khona

Masibatshengise uthando esilufunayo

Masibatshengise impatho esiyifunayo

Hlezi sizophila isikhathi eside 

Kunzima yebo ngiyavuma

Asazi siphetho neziqalo asikaze sisazi neze

Lamhlanje asibathande ngendlela sibahloniphe

Bezibone bengabantu ayi izilwane

Lukhulu luyeza luyanyelela

Okuhle kodwa nenjabula yodwa kithi

Hlezi ogogo bethu bazolala ngenjabulo

Hlezi nathi sokhululeka ebusuku

Hlezi abantwana bethu sobathuma ngethemba

Abafethu laba bandinga thina 

bandinga ithemba lokuphila

Onembeza babo balahleka

Mhlanzana oyedwa wondade ephethe ubulili

Obubili esandleni sakhe 

Kungani kanti sizobacela izimali sijike singayi

Kungani kuzoba yibona okumele bekhiphe imali

Ngiyethemba langa limbe sobona intukuthelo

Yabo yavela ngathi nasekuqaleni

Angibakhulumeli kepha ihlafuna nhlangothi zonke

Besibabiza abaholi bethu, sibabiza amasotsha wethu

Konke lokho kwashabalala

Sebaphendula abaholi Begazi nenkohlakalo

Sebaphendula amasotsha andlengula ogogo bethu

Kanye nabantwa bethu… Uke uzibuze ukuthi konke

Lokhu okwenzakalayo Kungani na..

Ngiyakhuza Bondade masibaphathe ngendlela

Masibaphe isithunzi Sabo

Hlezi izinqondo zabo zobuya

Hlezi Impilo zobuyela emasisweni

Bangabethu sobalahlela bani

Akulahlwa bheleko ngakufelwa

Kusazoba Zima