Ooh hhe! kazi abami abazali,

Bayaziqhenya yini ngami?

Lona umbuzo engizibuza wona,

Mihla nama langa,

Futhi engingeke ngiziphendule wona

Kodwa udinga ukuphendulwa,

Abazali bami.

Engikwaziyo kunye nje vo!

Ukuthi ngisebenza kanzima,

Nangokuzimisela ukuze beziqhenye ngami,

Kodwa umbuzo uthi ,

Ngabe bayakubona yini

Lokh’ukuzimisela kwami?

Ngabe bayaziqhenya yini ngami?

Ooh hhe! angazi .

Engikwaziyo ukuthi ngisebenza kanzima ukuze beziqhenye ngami!