( UMandla ubuya esikoleni ilanga liyashisa ukhuluma yedwa)

Mandla: cha ngeke akusalungi ke manje kimi, izintanga zami ziqonyiwe kodwa Kimi dololo. Ayi sekumele ngiyeke ukusaba amantombazane manje.

(Ethi esahamba kuqhamuke u Jabulani no Sindi intombi yakhe)

Jabulani : Ola Smindlo, ukahle ntwana?

Mandla: ngimnandi mina nja yami, ngingezwa kuwe?

Jabulani: ngimjojo ntwana, manje yini wahamba wedwa nje? 

Sindi: cha Mandla , mina angibingelelwa ngoba ngingabonakali yini?

Mandla: ncese Sindi, ngisuke ngakhuluma no Jabulani.

Jabulani: vele ubengeke akubingelele u Mandla phela vele uwasaba Kabi amantombazane yikho nje engumahamba yedwa .

Mandla: kodwa sekungukweyisa ke lokhu okushoyo Jabu.

Sindi: ayi baby yekela u Mandla aziphathe Kahle ukuze azokwenzelwa umemulo. (Bahleke)

Jabulani: (ngokuhleka) wayisho ngayibona lento yazi Wena baby. Ayi mfana athi ngikuyeke.

(Bahlukane ngezindlela)

Mandla: zaze zangeyisa izinja yezwa nx! Kodwa nami kumele ngiluthathele phezulu loludaba manje. Mhlampe amajita angangihlanganisa nje nomuntu engingazwana naye yazi.

( Kusegumbini lokudlela Kubo Mandla uhlezi nabazali bakhe)

Mkhize: Mandla ndodana, ukahle?

Mandla: Yebo baba ngingumqemane, kungaba ubaba ubuziswa yini? 

Mkhize: ngibona ngathi namuhla kaweneme neze mfana.

Mandla: Kanti lutho ke Khabazela , ngizithulele nje.

Mkhize: ndodana Wena ngathi uyakhohlwa ukuthi mina kangizalwanga izolo.

Mandla: (ngokuhleka) ubaba ukushiso yini lokho ngoba kanginalutho mina 🀣🀣

MaZuma: Kona uqinisile Khabazela akekho Lana nathi undodana, khuluma nathi mfana ka mama.

Mandla: akunalutho mama khululekani nino baba ngikahle mina.