yes I remember 

Ndithe ndizihlelele ndizityel’amathambo engqondo kwabuya lamhla wesihogo. Mhla izulu lisibakele ilifu ligubungelwe bubumnyama. Ewe kaloku amaxesha obumnyama kulapho siphuma khona thina Bantu batsha siyozonwabisa kodwa suk’ulonwabo lwam lwajika nje lwafana nencindi yekhala. Ewe ndiyakhumbula, yes I remember. Ndikhumbula bendiphethu-phethula bendiphiconga njenge nyama isojiwa. 

Ndisitshw’isikhalo ndicela amaxolo oh yini abasandiva na emanyangeni. Ndizikhankanyile izinyanya ndacamagwisa naku Qamata umveli nqanga kodwa kwe cwaka. Ewe ndiyakhumbula, yes I remember. Shhhhh! Bavakala besitsho bendithuka ,bendithufela besithi bandival’umlomo ndivul’imilenze hayi ke bakhwela bezehlela. Baxuth’ibhongo neqhayiya lam. Bathufel’isidima sam . 

Bandishiya ndingumpha ochutywe walahlwa . Banditsho ndamdaka. Ewe ndiyakhumbula, yes I remember. Njengexhoba lexhwane lixhakamfulwa. I dare not to look at that mirror I see a sad girl tears running down . Ndibon’umzimba ulele . Umzimba ongenamphefumlo . Ingalo engena bushushu .umlomo ongena ncumo. Eyes full of tears in their sleep I cannot wake it up as I remember other victims . Uyinene Mrwetyana. 

Sisipho mayile. You are woman of sadness and sorrow. Eyes full of tears in their sleep I cannot wake it up. It’s the voice of the silent women. Yes I remember, ewe ndiyakhumbula.