Go thata, go boima lefaseng batho ba paledišwa ke dipolelo tša batho go tšwela pele ka maphelo a bona, le go dira tšeo di ratwago ke bona. Ee, akare ge o re o dira se, batho ba no phela ka go bolela? Efela taba ke gore batho ba tla dula ba bolela le ge o dira tše di botse. Ba tla no tlala ka dipalabalo.

Ke ka fao ke ratago go dula ke botša batho gore dira se se ratwago ke pelo ya gago ebile se thabiša pelo ya gago. Ke ra seo se beago pelo ya gago madulong. Tša gore mang o reng ka wena di se ke tša go tshwenya le ga tee. Lebaka ke gore o tla palelwa ke go tšwelela bakeng sa dipolelo. Bagologolo ba boletše ba re dipolelo ke mabitla, ebile leleme le tshela noka e tletše.

A re rapedišeng maleme a rena gore a se re tsenye melekong. Dipolelo tša rena e se be lebaka leo le paledišago motho go dira tše ratwago ke pelo ya gagwe.

Ke tshenya ke realo nna Mokone wa ntšhi dikgolo, ngwana wa thaba ya Makgoshi. Phuti!