Bulela
Iphone yam ikhalile.
Fika apha ntwana, deep trouble.

Ndifumene is’dudla seklatch
Isuka kuSiphelo

Uyawenzentoni ngoku? Ndive ndicinga. Andikwazi ukumshiya yedwa uZimkhitha. Ndisebenze nzima ukuba avume ukuphinda azokulala nam. Ebesendilahla.

Iphinde yakhala ifowuni yam. “NguSiphelo. Ndicinga ukuba usengxakini,” nditshilo kuZimkhitha.
“Yho, what’s up?”

“Ndiyakudinga ndoda. Ungathathi xesha lide ndoda. Into eshushu yenzeka ngoku, umntu usengxakini.”

“Yintoni?”

“Khawuleza ufike apha mhlobo wam.”
Undivumele ukuba ndihambe uZimkhitha.

“Ungahlali,” utshilo ngelixesha ndinxibayo.
Ndiphume endlwini ndibaleka. Imoto eluhlobo lweToyota Corolla ime ngxi phambi kwam ngokukhawuleza. Indoda ehleli ngaphambili yehlise ifestile yayo.

“Kwedin’ uphi uBertha?” inyanzelisile ifuna ukwazi indoda.

“Hayi, ngubani lowo?”

“Ndizakuyokhangela kwelatyotyombe lakho!” ukhwaze esitsho.

“Ungayojonga. Ndihleli nentombazana yam uZimkhitha.

“Owu, baninzi neh?”

Omnye wabo ohleli ngemva ukhawuleze waphuma emotweni. Ukhawulezile esiza kum. Ndive inqindi esifubeni. Kulelixesha ndiwe phantsi.
Oomama abathengisa inyama ngaphaya kwendlela ndibave bekhwaza: “umhlabile!”

Emvakoko ndive shushu esiswini. Ndiphakamise intloko ndizama ukujonga. Igazi liphumele etheni. Kuqaqambe kanobomi esifubeni.
Kukhale amavili emoto ngelixesha lamadoda abalekayo. Kuvakale ngathi ndizakushiywa ziingqondo. Ndibonise ngokukhomba omnye womama abathengisa inyama ityotyombe lam. Ukhawuleze wabuya noZimkhitha.

Nangona iintlungu zindihleli, ndicinge uSiphelo.

Siphelo
Ifowuni yam ikhalile. Igama likaBulela livele esikrinini. Kodwa ndive uwelewele weemoto zamapolisa. Kuthethe ilizwi elivakala ukuba litsho kwi-walki-talkie. Uthi: “Indoda. Inxeba linye esifubeni.”

Kuvakale abantu abaninzi bethukisa bengxola. Emva koko ilizwi likaZimkhita litsholo phantsi, uvalo luvakala kulo: “Siphelo, uBulela uhlatyiwe.” Utsho ekhala.

Ndijonge kulamantombazana, lengxakangxaka indixine apha endlwini.
UNokubonga uthukana noYonela.

Ndinqakule uNqabisa ngesandla. Senze umtsi ukuphuma emnyango. Ubaleke ecaleni kwam ibhegi yakhe nezihlangu ezibambe ngesandla.
Ukuyeka kwam isandla sakhe undibethe ngezi zakhe zichophileyo egxeni izihlangu. Ndiqhubekile ndibaleka.

Ukufika kwethu kuloLungsta uvumile ukusisa kwisibhedlele iFalse Bay. Uthe ukuba ndimnike iR50 angamsa uNqabisa eSimons Town emvakokuba ndimbonile uBulela.

“Yhini ukundiphoxa kangaka Siphelo? Bendisaqala ukukuthanda.” Utsho esisifu ngumsindo.

“Uthetha ngathi awusandithandi. Ndicela singathehi ngayo ngoku eyenzekileyo.” Ndimcenge ndatsho.

“Ndiphantse ndabulawa. Andisakufuni.” Uguqukile ehamba.

“Ndiyakucela yima. Umhlobo wam uphakathi kokufa nokuphila esibhedlele,” nditshilo ukumcenga. Uvumile ukuhamba nam. Watsho esithi uzakundishiya ukufika kwethu esibhedle akhwele itaxi ukuya eSimons Town.
Emva kokuba silinde imizuzu edlulileyo kumashumi amathathu sivunyelwe ukuba siyokuthetha noBulela eCasualty Ward.

“Kwenzeke ntoni ntwana?”

“Mfethu, bebezama ukundirobha. Ndicinga ukuba bebefuna ifowuni yam,” utshilo kum. Kodwa bendiyazi ukuba aliphelelanga apha elibali, ngoba ndimbone ejonga kuZimkhitha.
UZimkhitha undicele ukuba ndimnike ithuba lokuba aphumle.

“Ugqirha uthe umnike ipilisi zentlungu ezininzi,” uhambise watsho uZimkhitha.
Sibashiyile sigodusa uNqabisa.

Nqabisa

Ndisisifu ngumsindo. Khawufane ucinge, ngoku uzama ukundiphuza emotweni.

“Jonga Siphelo, ndicinga ukuba kufuneka silibale ukuba besikhe sangathi siyazana.”
Umqhubi undijonge esipilini ngelixesha nditshoyo.

“Hayi sisi, akwenziwa njalo,” uthethe watsho. Bekufanele ukuba noko wazi ngcono. Ukhangeleka emdala kuSiphelo.
Ukumisa kwemoto ngaphandle kwalapho ndihlala khona ndimbhakraze ucango. Liphantse lamfumana eminweni uSiphelo. Bendingavuya ukuba belimbethile. Ndikhawuleze phambili ndingayekanga ukumxelela ukuba andiyeke.
Undilandele ukwenyuka izitepusi.

Xa iphinda ifika kum engqondweni ukuba nyhani ndiyamyeka uSiphelo, ndive iinyembezi zisehla ezidleleni. Ndingqiyame kuye esifubeni. Undigangile.

Ndasitsho isikhalo.

Uphakamise intloko yam wandiphuza. Ndizame ukubuya umva. Emva koko ndiyifake yaphelela impamakazi ebusweni kuye. “Hamba, hamba
ngoku!” ndimxelele ndatsho.

“U … uxolo Nqabisa.”

“Hamba!” ndikhwaze ndatsho.

Ubaleke wehla ngezitepusi.

Isibhanxa. Bendibawela ukumbona esiwa ebetheka ngenyeke.

Siphelo

Ukufika kwam endlwini umjita olirasta, uS’movana ulinde ngaphandle kwetyotyombe lam. Uyithule phezulu intsini akundibona.

“Yho! Lamantombazana aphantse abulalana. Omnye ukrwitshelwe phantsi. Lo ubanjwe ngobhongwana ukhalile, ‘uxolo sisi’, watsho wamyeka lo usisigantsontso. Tjo, hayi usis’khokho, bahle kodwa.”

Ndisuke ndamjonga uS’movana. Andithethanga nto kuye.

“UCelewa uyifote yonke lento ibisenzeka,” undixele watsho. “Uyigcine kuye.”

“Uphi ngoku?” ndisisifu ngumsindo.

“Andiyazi,” undiphendule enganakanga. “Jonga S’phe, kufuneka nditshaye isthwiga kuqala phambi kokuba ndikubalisele.”

“Hayi, andinayo imali.”

“Uyabona ke S’phe, you are living in the dark days. Girls be wanting to kill each ada in your pozi. Bazokubuyela. Bazokubulala. Kufuneka itshise impepho to chase them evil spirits away. You also need to be good to I and I for that Jah love to be strong your way. Ngapha koko uzokufa my brada, not much I can do for you.”

Ndimxhumele, “phuma apha sidenge.”
Ukungena kwam endlwini ndiqaphele ukuba ipowusta zam eludongeni zikrazuliwe. Ndidiniwe. Ndifuna ukulala. Lamantombazana ndakuwabona ngomso. Ndizive ndicinga, umnqongo ungandisebenzela phambi kokuba ndilale. Izinto zakubangcono kusasa. Ingqele iyanditswikila.

Phantsi kwebhedi ndizame ukutsalai-suite case yam. Apho zihlala khona iidyasi zam azikho.

“S’movana!” ndimkhwazile.
Ndibaleke ndaphuma. Umlilo emvakwetyotyombe uyaphela. Ndibone imiqheba yesuitecase yam neentshiyekela zempahla zam phakathi koluthuthu.

Ndijonge ifowuni. Imiyalelo emibini ingenile.
UNokubonga uthi:

You r a DOG
I don’t eva wnt 2 c u
again. You wont even
see our child that I am
carrying

UYonela uthi:
Tht gl Nokubonga almost
killed me bcos of u. u
don’t deserve good girls.
I hpe u r lonely for the
rest of your life …

STUPID FOOL …

Ndizakubafumana. Ndizithembise ndatsho ngelixesha ndiya esimokolweni. Bangayenza njani into enje kum?
Ukudlala onke lamantombazana kundishiye ndingenanto! Hayi ndigqibile. Mayiphele into kaSiphelo da playa …

Eyona ntombazana entle endiyifumeneyo iphuncuke ezandleni.
Ndingenza ntoni? Uyayazi bathini. Umadlalane akatshintshi.

Enyanisweni ke, angayenza njani into enjalo? Bahle abantwana phandle apha.