Ba ga Lamola ba be ba na le dithekisi tše di ntši kudu, tše dingwe di šomela Joburg. Bontši bja baotledi ba ile ba se nkwe diswikiri morago ga gore ba lemoge gore ke sealoga sa yunibesithi. Ke be ke tseba gore seo e no ba fela mona. Mathomong, ke ile ka tshwenyega eupša ka ithuta go se sa ba le taba. Ke be ke sa nyakane le mogwera. Ke be ke na le Kamogelo. E be e le yena mogwera wa ka yo mogolo ebile a phela a mphelegetša moo mošomong. Baotledi ba banna ka moka ba dithekisi gammogo le mong wa ka, Morena Lamola, ba be ba phela ba reta bobotse bja gagwe dinako ka moka ge ba mmona.

Dilo di be di tloga di sepela gabotse, ke kgona le go bea mašeleng nyana ebile ke na le kgarebe ye botsana, seo ke se ke bego ke se nagana.

Bošego bjo bongwe ke ile ka rwala sehlopha sa go opela mmino wa sedumedi ka ba iša Burgersfort. Ke be ke swanetše go robala moo gomme ke ba buše ka morago ga phihlo, eupša ka fetša ka go ipotša gore ke boe gae, gore ke robale thoko ga moratiwa wa ka.

E rile ge ke lebile gae, ka bona sefatanaga sa mong wa ka se eme ka thoko ga tsela. E be e le leswiswi ebile go sena mabone. Ge e kaba go na le bothata? Ke ile ka tšea thotšhe ya ka gomme ka ya go lebelela.

Metsetlo ya mosadi e ile ya nkamogela. Eupša e be e se ya letšhogo goba ya bohloko eupša ya lethabo. Ke ile ka kganyetša thotšhe ya ka ka gare ka lefasetere la monamedi gomme ka oma. Ka re kakanka ka Kamogelo a šetše fela ka poti. O be a se na mongmošomo wa ka eupša a na le Mojomana, yo mongwe wa baotledi ba dithekisi. O be a phophola matswele a gagwe.

Mojomana o ile a tsoša hlogo gomme a nthogaka. Lephoto le legolo la pefelo la gola ka gare ga ka gomme ka pšhatlantšha lefasetere la ka pele. Kamogelo o ile a goa a le gare a bula lefasetere.

“Dammit, Mpho! O dirile eng? Baby, iketle. I’m sorry,” Kamogelo o ile a lla, a goga roko.

Ka pelo yeo e robegilego le tlalelano, ka boela thekising ya ka gomme ka sepela. Ke letše bošego ka moka mohlang woo, boroko bo gana go tla go ba go fihla ka iri ya bohlano mesong ye e latelago. Le gona e be e se boroko bja khutšo. Ke be ke hlobaela, ke lora ka seo se diregilego. E be eke go na le dinalete ka pelong ya ka.

E rile ge ke tsoga, ya ba ke tsošwa ke lešata la sellathekeng ge se lla. E be e le boss ya ka, Ledimo, a betše. Khwaere e be e le tlalelong. Letšatši le be le bethile kgomo mokokotlo. Ke be ke swanetše goba ke ba rwale ka iri ya 10.

“Buša dinotlelo tša ka. Mošomo o fedile!” o ile a goa ka moo mogaleng. Ka e lahla fase.

Seo e be e se metlae. O ile a nthaka gomme a se mphe le šeleng ya lešidi. A re o ile go lefela lefasetere leo ke le pšhatlilego ka yona. Gabotsebotse, Mojomana o be a mmoditše gore ke be ke tagilwe gomme ka thoma go mo lweša. E be e le yena mootledi wa rena yo mogolo. Mookamedi wa rena wa mathomo ebile e le mogwera wa Ledimo wa hlogo ya kgomo. Ke ka moo a bego a fela a sepela ka difatanaga tša bona tša go ikgetha.

Seo ebile bjona bofelo bja ka. Ke ile ka loba mošomo le kgarebe ebile ke sa swaregile moo motseng magae ke hloka tshepo.

Ke ile ka kgetha Morula gobane e le gona moo ke hlamilego bontši bja dipina tša ka go tloga mola ke sa gola. E be e le sona sebo sa ka sa go nagana ebile ke nyaka go hlama pina ya mafelelo pele ke ka itekeletša. Pina yeo e tla hlohleletšago gore ke kgone go tšwelapele ka morero wa ka, eupša ke be ke kwele bohloko kudu go ka nagana ka se sengwe ntle ga lehu.

Ke ile ka emelela, ka setu, ka thoma go hlopha matlapa gomme ka lahlela thapo go dukologa kala e koto go di feta ka moka moo mohlareng, ke dira lehuto.  Ke ile ka kwa borutho bja meokgo marameng a ka a maswana ge ke gogela thapo fase gabedi go e leka.

Ke ile ka tswalela mahlo, ke tsentšha hlogo ya ka ka gare ga thapo. Ya ba ke raga maswika ao ke bego ke a nametše.

***

Re botše: Ke eng sa boima ka goba rammino?