Mmele wa ka o be o omile ebile o le bohloko ge ke bula mahlo ke ikhwetša ke rapaletše fase, ke khupeditšwe ke bjang bjo bo telele. Ka šinyalala, ke sohla mahlo a ka ka bokamorago bja seatla, ke sa kgolwe seo ke se bonago. Na e kaba le ke lona legodimo?

Lekgarebjana la go ema ka maoto le be le nkemeleditše, le ntomoletše mahlo ka sefahlego se bogale. O be a tloga a bogega. Meriri ya gagwe e be e kotilwe ebile a le yo mosese gabotsana, ebile a benya ka seedi sa letšatši la mosegare. Morongwa, ke ile ka nagana, ke itshohla molala woo o bego o hlohlona mola ke nyefiša thapo yeo ke ilego ka e rola mafelelong. Pelo ya ka e ile ya tologa ge mahlo a rena a kopana.

O ile a retologa gomme a tšhabeša le moropana wa ka wa djembe.

Ka lekile go ema gomme ka mo kitimela, ke mmitša. Ga se a retologa eupša ke kgona go kwa sesego sa gagwe ge a nyamelela thokong ga dithaba tše diso.

Ke be ke kwele ditabatabana tše di ntšhi ka dithaba tšeo gomme seo sa ntšhoša. Ke be ke kgona go mo kwa a sega mola pejana mola ke ithekgile ka mohlare ke goga moya.

Ke kitimile gape, ke nagana ka seletšo sa ka seo a se utswitšego. E rile ge re fihla thabeng ka bona rantabola. O ile a timelela ka moo. Ka kokota lebating leo le bego le butšwe gannyane. Ka boleta, ka ile ka le kgorometša ka monwana.

O be a dutše mpeteng, fenitšhara e le noši ka moo mokutwaneng, moropa wa ka wa djembe o le thoko ga gagwe. Ke ile ka gata kgato tše pedi ke mo lebile. A boela morago lebotong, matsogo a gagwe a rokagane maotong a gagwe a matelele. O be a thuthumela ka letšhogo le go phefo. Rantabola e be e tonya boka lehlwa.

“Ke ka se go kweše bohloko. Ke inyakela fela moropa wa ka.”

Meokgo e ile ya benya ka mahlong a gagwe a leswiswi.

“Ssh! O se lle. Ok! O sware ge… lebakanyana,”

Meno a gagwe a mašweu a kgantšha rantabola yeo ya leswiswi ya go poka ge a myemyela.

Go be go na le dirumula tše pedi, ditompi tša disekerete le mapokisana a disekerete a go hloka selo moo go bonalago eke sebešwana. Ke ile ka tšwela ntle go yo topela dikgong.

Letšatši le be le le kgauswi le go dikela ge ke boela morago ka ngwakong. Kgarebe yeo e be e sa ituletše ka moo, e thuthumela.

Ka gotša mollo, ka setu. Ka bonako rantabola ya ruthela. Ke ile ka dula mpeteng, kgojana ga gagwe. A bea moropana magareng ga dirotswana tša gagwe tše boreledi gomme a thoma go bapala ye nngwe ya dipina tša ka. Pina yeo ke e phatlaladitšego go YouTube. E be e kwagala e le e šele. E na le matšato. Ka thoma go opela ke fetoša lebelo gore e swane le mošito wa gagwe.

O ile a myemyela gomme a emelela. Mahlo a rena a kopana gomme ka kwa eke o kgona go bona ka gare ga ka. Manyami a ka a nyamalala ge a thoma go bina. Ka mo tlatšiša. Go be go le boleta mo ekego ke kgale ke tseba ditepe tšeo.

Mafelelong, o ile a dula fase mpeteng gomme a nkoba ka letsogo gore ke dule thoko ga gagwe. Ke dirile bjalo. O ile a swara letsogo la ka ka boleta gomme a bolela ka myemyelo, “Ke a leboga.”

Lentšwana la gagwe le be le le bosana boka senwabolopi. Ke ile ka myemyela, ke pinyeletša letsogwana la gagwe ka boleta.

“Leina la ka ke Mpho. Wena o mang?”

“Tebatšo Lamola. Leina la ka e be e le Tebatšo.”

Mahlo a ka a ile a tomoga ka letšhogo.

“Ee, ke nna. Ke a tseba gore ke kgale batho ba nnyaka mola motseng. Ke dula mo le makgolo wa ka,” o ile a hlaloša ka mahlo a go tlala manyami.

“Bjale gobaneng o sa boa gae? Gape tatago o bethilwe ke stroke ka lebaka la go timela ga gago mengwageng ye mebedi ya go feta. Ge e le mmago yena, e no ba fela zombie. Ke a tseba, ke berekela …  be ke berekela  … bona.”

“O seke wa tshwenyega ka bona. Ba tla loka… e se kgale.”

“Aowa… ga ke nagane bjale. Ntle le ge o ka boela gae le nna.”

Ka bjako, magodimo a ile a rora. Ga tee, gabedi ya ba pula e thoma go falala. Ke be ke swanetše go boela gae, le yena ke ipoditše, ke lebeletše godimo hlakeng yeo e nago.

“Go lokile. Re tla sepela gosasa,” o ile a homola gannyane, a lebeletše mollo. “Ke ka se sepele ke sa laela Makgolo. O be a ntlhokometše lebaka le ka moka.”

Ke ile ka dumela le ge ke sa tsebe go bona motho ka moo ngwakong goba kgauswi le wona.

Bošego ka moka re letše re opela ebile re binela djembe ya ka, re sa lape. O ile a nthuta go eketša bokgoni bja ka bja go o betha gomme ka mo theeletša.

“Gape bošego bjo bo kwala eke ke bjo botelele kudu. Goba bjang?”

Ga se a fetola, eupša a bea diatla tša gagwe marameng a ka. E rile ge a lebelela gare ga boteng bja mahlo a ka, ka bona monna a tšwelela ka gare ga ona. O be a hwidihwitša thipa ya okapi ebile a hlabile lešata.

***

Re botše: O nagana gore go diregile eng ka Mpho? O nagana gore Tebatšo ke motho wa nama?