Tšatšing le le latelago, morago ga go felegetša moratho wa gagwe sekolong, Luniko o ile a tšea thekisi gomme a leba toropong. O be a hloka go sekena dipampiri tša gagwe ka moka gore a kgone go di romela founu.

“O a tseba mos gore o ka no downloader app ya go sekena gomme wa dira se ka mo gae,” Xoli o ile a realo bošegong bja go feta.

Luniko o be a tseba seo, eupša a nyaka go tšwa. O be a nyaka go bona toropo, mohlomongwe a šie di CV di se kae ge a ka kgona.

Ka thekising o ile a gopola ka Joburg, bophelo bjo a bo tlogetšego morago. Bagwera ba gagwe ka moka ba be ba ipshina gomme ba fela ba updata di social media tša bona. E be e šetše e le matšatši Luniko a sa tsebe go posta. Batho mo gongwe ba be ba nagana gore o hwile, eupša go be go se le o tee yo a ilego a botšiša gore o tsoga bjang. Efela seo e be e le lona lefase la di social media; bagwera e be e se ba mmakgonthe, efela ba boikgopolelo .

Le ge a be a thabile mola Joburg, o be a dumela gore o be a sa ikwe a swanelwa ke lefelo leo. Bophelo bja gagwe bo be bo le mabapi le ditaragalo le ditšweletšwa tšeo a di bapatšago. O be a se a hwetše morero, selo seo a ka se phelelago le go se lwela. O be a tshepa gore o tla hwetša se ge a boetše gae. Eupša gabjale pelo ya gawe le moya wa gagwe di be di omeletše boka toropo ya gabo.

Eupša mohlomongwe kopano yeo Jezi a bego a mo memile go yona e tla kgohletša mollo ka gare ga gagwe, ya mo dira gore a dule a swaregile le go mo fa morero.

‘’O swanetše go mo kgopela mošomo,” mmagwe o ile a realo. Eupša Luniko o be a sa ikemišetša go dira seo.

Jezi o ile a letša ge a e tšwa ka internet café gomme a kgopela go mo ntšha lunch. Ka lethabo, o ile a mmotša gore o šetše a le toropong, gomme ba beakanyetša go kopana. O ile a mo fa leina la coffee shop ya gagwe ya mmamoratwa gomme a kgopela gore ba kopane moo.

Lefelo leo le be le e na le Wi-fi ya mahala, yeo e filego Luniko monyetla wa go šomiša internet ka poreisi ya Kofi. E rile ge a sa mo letile, a poraosa social media a lebelela mešongwana yeo a ka e dirago a le kgole—go swana le go hlokomela di account tša social media tša dikhamphane tše dinnyane goba go blogger. O be a agile bolatedi mola a e sa le yunibesithini gomme ga bjale a be a ipotšiša gore gobaneng.

Ya ba Jezile o a fihla, a bonala a hlwekile bjale ka mehleng ka hempe ya gagwe le pokathe. O ile a ipotšiša ge e ba o be a tseba ka moo a gapago maikutlo ka gona, goba ge e le gore o be a tseba ka moo a bego a sa mo rata ka gona. O ile a mo dumediša ka go mo gokarela gomme Luniko a ikhwetša a tanyegile lebaka le le telele, a nkgelela monkgo wa go hlweka wo o bego o tupa go tšwa kholoneng ya gagwe e bose.

Jezile e be e le lesogana la go hlomphega ka mehla go tloga kgale, a phela a tšhephile ebile a bogega. Diaparo tša gagwe, le ge ka nako tše dingwe e be e le tša kgale tša dikapolelo tšeo a di hweditšego go bagolo ba gagwe le batswala ba gagwe di be di phela di hlwekile e bile di aennwe.

Ge ba le gare ba enwa Kofi, ba ile ba bolela ka bophelo bja morago ga sekolo se phagamego. Luniko o be a kgahlilwe ke ka moo bophelo bja Jezile bo bego bo le botse ka gona, mešomo ka moka yeo a e direlego, le dilo tšeo a di fihleletšego.

“Di bro tša ka ka moka di sepetše gomme go šetše nna le modala fela”.

“Gobaneng o sa ka wa sepela?” O ile a botšiša ka kgahlego. Sekolong o be a bonala bjale ka lesogana leo le ka tlogago gomme la fihla la atlega, ba bagwe e bile ba be ba mmona a ile moše a mawatle.

“Ke be nka se no tsamaya, gape le ke legae laka,” O ile a realo.” Le gona, ge nkabe ke ike ka sepela, ke be ke tlabe ke se sa tsogile ke go bone gape.”

Luniko o ile a ikhwetša a bosesela. Air-conditioning ya ka lebenkeleng e ile ya bonala e timilwe ka pelapela. O be a kgona go kwa legata la gagwe le hlohlonwa, matsogo a gagwe le mahwafa di thoma go fufulelwa. O be a hloka gore a lebelele thoko le gore a emiše ka go mo myemyelela.

“Ntle le moo, Makhomeni ke lefelo le lebotse. E hloka fela go tsoga gape,” a realo.

Agaa,mafelelong wa ba le seo a ka swaraganago ka polelo le yena ka sona.

“O swanetše o tsenele dikgetho tša bokhantshelara.”

Jezile o ile a sega. “Ke tla hloka molaodi yo mobotse wa khampheini, motho yoo a nago le balatedi ba go feta 4000 go social media ya gagwe. Motho yo a tšwago Joburg.”

Mahlo a Luniko a tomoga. Na o be a mo fa mmereko?

I follow you mo go social media, wa tseba? Ene ke nagana gore o ka dira dilo tše ntši tše botse ka dipolatefomo tšeo.”

“Ga ke tsebe. Ga go tsebe go ba le selo se bohlokwa seo nka se bolelago.”

“O na le balatedi ba bantši go feta nna le mokhantshelara wa rena re kopane. Mohlomongwe o hloka fela go hwetša mollo wa gago.

A ka ba mollo wa gagwe, tšatši le lengwe le lengwe. Seo a bego a swanetše go se dira e be e le go kgopela. Luniko ile a ikwa a thoma go fiša gape.

***

Re botše: Na o kile wa hwetša ‘mollo wa gago’ – wa hwetša taba yeo o tlogago o ‘fiša’ ka yona.