Ka morago ge Luniko a feditše mešongwana ya gagwe ka ngwakong, o ile a dula ka tlase ga mohlare wa moafokhatha gomme a bala puku ya gagwe. Sefatanaga se ile sa ema ka pele ga sefero sa gabo gomme ka moo a bego a swaregile ka gona ga se a be a se kwa.

“Ke thabetše go bona gore even le Joburg ga se ya go alafa bo nerdiness bjo bja gago,” lentšu le ile la realo, le dira gore Luniko a tlole ka letšhogo.

Ka pele ga gagwe go be go eme motho yo motelele yoo sefahlego sa gagwe a bego a ka se kgone go se bona gobane a be a le seeding. Luniko o ile a foša mahlo godimo go tšwa pukung ya gagwe gomme a hlobola dipeketsana tša gagwe tša go bala. Ka pele ga gagwe go be go eme moratiwa wa gagwe wa pele: Jezile.

“Hi, Jezile,” o ile a realo, gomme a emelela mmetseng wo a bego a dutše go wona.

“O a nkgopola,’’ o ile a swaswa, a šetše a ithekga go mo gokarela.

Ge ba le gare ba gokarelane bjale, pelo ya Luniko yona e be e rothotha. A ikgogela morago ka pejana, a tšhoga gore a ka e kwa.

“Wow, ipone fela,” O ile a realo, a leka go hwetša maatla a go ema. A itshwara dinoka go ithekga.

“ Le wena ipone fela, ga se wa fetoga le ga tee,” o ile a myemyela.

Oh, O be a sa swanela goba a ile a myemyela! Meno a gagwe a go taga le dikotimarameng di ile tša dira gore Luniko a dukuloge.

“O right? Dula fase,” a realo, a mo swere. O be a le kgauswi kudu gomme Luniko a kgona go nkgelela go hlweka ga senkgisabose sa gagwe. O be a nkga bjale ka memanko ya go butšwa, bjale ka ge a be a dira ka mehla ge ba be ba e sa le sekolong. Mmmagwe o be a šoma polaseng gomme a fela a e tla le yona gae. Jezile e be e le seabi seo se sa kgobego sa dienywa tšeo tše monate, gomme gabjale šo, pele ga gagwe.

“Ke swanetše goba ke emetše ka lebelo, ke maswabi,” O ile a realo.

Jezi o be a lebelelega gabotse. Hempe ya gagwe e be e le foreše ebile e hlwekile ebile le pokathe ya gagwe e mo swere kudu mo a bego a kgona go bona mehlala ya mešifa ya gagwe ya serope e tšweletše ka tlase ga yona. O be a hloka gore a tloge go yena gore a tle a kgone go hema.

“E re ke go hweletše sa go nwa,” a realo gomme a leka go emelela, eupša Jezile a mo thibela.

“O se ke wa tshwenyega, ga ke dule sebaka. Ke tlile fela gore hello.” O ile a dula fase thoko ga gagwe.

Luniko o ile a kwa lephotho la manyami le go imologa ka nako e tee.O be a hloka nako ya go ikgobaketša; ketelo ya gagwe e be e mo hweditše a sa itebetše.

“Ke kwele gore o boile gomme ke be ke nyaka go e go bona.”

O be a nyaka go mmona. Ditaba di be di kitima ka lebelo Makhomeni, gomme ka seo Luniko o be a leboga ga nnyane.

Ba ile ba hlamula lebakanyana gomme a mmotša gore gobaneng a boile gae. Jezile yena o ile a mmotša gore o be a bereka mmasepala wa selegae bjalo ka tlelereke, eupša o ile a sepela gomme o dula toropong ga bjale. Mogala wa gagwe o ile wa lla gomme a o ntšha ka hlokomelo ka pokathene ya gagwe. O ile a o lebelela gomme a go kitela morago ka potleng yeo o tšwago ka go yona.

“Ke swanetše go sepela, eupša nka rata gore re bonane gape, gabotse,” a realo a myemyela gape a bontšha meno a gagwe a go hloka bosodi le dikotimarameng.

Luniko o ile a myemyela gomme a emelela go mo felegetša sefatanageng.

“Hey, go nale kopano gona mo gae mabapi le bothata bja meetse kua kerekeng ka labohlano lona le. O swanetše o tle. Nka rata go kwa kudu ka dikgopolo tša gago gore re ka thuša bjang ka go kaonafatša Makhomeni.”

“Ke sa tšo fihla mo metsotswana e mebedi fela. Ke tseba eng ka mohlako woo batho ba mo ba lebanego le wona?”

“Oh, ke na le bonnete bja gore o ka thuša. O šetše o tšwetše ka ntle gomme o tseba seo baswa ba bangwe ba se dirago go kaonafatša maphelo a bona. Maitemogelo a gago a ka re tšwela mohola.”

Luniko o be a sa hloka bonnete, eupša a re o tla ya. Efela o be a tseba gore o be a no nyaka go bona lesogana leo gape.

“Tšea, mphe dinomoro tša gago,” O ile a realo, gomme a ntšha founu ya gagwe ka potleng ka hlokomelo gomme a mo fa yona. Luniko o ile a kgotla nomoro ya gagwe ka diatla tša go roromela gomme a e bušetša morago.

“Ke tla go bona.” O ile a khunama gomme a mo gokarela, ntle le temošo. Luniko o ile a palelwa ke go itshwara gomme a goga boforeše bja gagwe la mafelelo pele a ka mo tlogela. Jezile o ile a tsena ka gare ga Polo ya gagwe ya silibere gomme a ja fase ntle le go mo gadima gape.

“Ge e be e le nna wena, ke be nka se itapiše,” Xoli o ile a mmotša ge a be a ba botša ditaba tša mabapi le kopano moragonyana bošegong bjoo. “Ga go seo se fetogago Makhomeni. Mmušo o no bolela,o bolele, o bolele, eupša ga go direge selo.”

“Sesi’ago a ka itšeela sephetho ka yena mong ge e ba o nyaka go kgatha tema goba aowa,” mmago bona a realo.

“Oh, ke a go bona mo Niko a hwetšago bo activism bjo bja gagwe gona,” Xoli o ile a gegeya “Gona go lokile, ke kgolwa gore se se tla tšweletša something, for your sake. E sego bjale o ka felela bjale ka mogwera wa gagao Nandi o le bokgobapuku,” Xoli o ile a realo, gape, a tsopola lentšu ‘bokgobapuku’ moyeng.

***

Re botše: O dumela gore bo activism bo a ‘šoma’ go dira gore mmušo wa selegae o tliše ditirelo lefelong le le itšego?