Ngokushesha uMandla wayesazi okufanele akwenze. Wadonsa u-Ayanda ngesandla.

“Ngilandele, manje.” Esho ephuthuma, “Kumayelana noSandra! Udinga usizo lwakho!”

U-Ayanda uma ebuka amehlo aMandla enza abone ukuhti kufanele amlandele.

Ngesikhathi begijima uMandla ukhipha umakhalekhukhwini wakhe. Kwabe kungumakhalekhukhwini osanda kufika osashisa izikhotha. UMandla wabuka umakhalekhukhwini isikhashana, wama washaya ucingo. Wakhulumela phezulu encenga lo muntu akhuluma naye ocingweni ‘ ngicela ungikholwe’. Ilokho nje u-Ayanda akuzwa.

UMandla wabamba isandla sika-Ayanda wagijima naye beya ngasendlini ‘kaMalume’.

“Ima,” kusho u-Ayanda ngemuva komzuzwana, “Uyangilimaza.” Wama walula isandla sakhe ebesibanjwe uMandla. “ Angihambi nawe uma ungangitsheli ukuthi kwenzekeni ngoSandra.”

“Kulungile,” kusho uMandla. Kodwa wayecasukile futhi elokhu ezama ukubamba isandla sika-Ayanda, “Kulungile, kodwa asingami. Ngizokhuluma sibe sihamba. Ngiyacela!”

Baqala futhi bahambisana. “Ngilalele.” Kusho u-Ayanda.

“Ngicela ungikholwe Ayanda. Bengingahlosile ukuzwisa uSandra ubuhlungu.”

“Ukumzwisa ubuhlungu? Ini?” U-Ayanda uyama futhi uvula amehlo.

“Cha,” uMandla eqhubeka ehamba, “akumina empeleni. Umuntu engimaziyo.”

“Ubani?”

Inhliziyo ka-Ayanda yaqala ukushaya ngamandla futhi waphefumula kanzima. Useqale nokugijima manje ukuze ahambisane noMandla.

“Awumazi,” kusho uMandla, ‘ ngicela sigijime kakhulu manje.”

“Umenzani?” kubuza u-Ayanda, ephelelwa umoya.

“Mhlawumbe akakamenzi lutho…okwamanje, “kusho uMandla egijima phambili.

U-Ayanda wathi ukuma isikhashana. Kwabe kubuhlungu izinhlangothi, “Angikwazi ukuqhubeka Mandla. Uyazi angikwazi ukugijima. Ngisebenzisa ingqondo ukuthola isisombululo. Angisebenzisi imileze yami.”

UMandla yena usekude. U-Ayanda kwakufanele amemeze ukuze uMandla amuzwe, “Kungani unikele ngoSandra kule ndoda?”

UMandla waphendula, “Ukuze afunde iziBalo.”

“Ini?” U-Ayanda akamuzwa kahle, kodwa useqalile futhi uyagijima.

“Ukuze imfundise iziBalo.”

Manje u-Ayanda useyamuzwa kahle uMandla. Afunde iziBalo! U-Ayanda waqala wagijima ngokushesha, ecabanga ukuthi ukube akazange ayekele ukufundisa uSandra iziBalo ngabe akekho kule nkinga ahlangabezane nayo manje.

“Ngiyeza,” kumemeza u-Ayanda. Uthe uma ejika ekhoneni wabona uMandla emi ngaphambi kwesango elikhulu. U-Ayanda wama eduze kwakhe. Esakhefuzela. “Ngitshele senzenjani. “kubuza u-Ayanda.

UMandla ucindezela inkinobho yasesangweni. Kwaqhamuka izinja eizmbili ezinkulu esangweni zikhonkotha.

“Ungasangibuza omunye umbuzo,” kusho uMandla , “nza lokhu engikutshela khona.”

UMandla waguquka ebuka u-Ayanda. Wambambha emahlombe, wambuka emehlweni.

“Hhawu!” kukhala u-Ayanda. Indlela uMandla ayembuka ngayo yayimsabisa. Izandla zakhe zazimncinza.

“Uyangisabisa Mandla!”

“Enza lokhu engikushoyo,” kusho uMandla, “konke kuzolunga.” UMandla waguquka. Izwi lalihoshozela esipikheni.

“Ubani lowo?”

Kuphendula izwi lendoda. U-Ayanda esesabela umngane wakhe manje.

“’Imina uMandla ‘Malume’”, kuphendula uMandla. Ngivulele. Ngikuphathele enye intombazane.”

U-Ayanda waguquka ngesikhathi ebona kuqala kuvuleka isango.

“Ima lapho umi khona Ayanda!”kusho uMandla, “Ngikutshelile ukuthi wenze into engikutshela yona! Ngiyakucela!”

U-Ayanda wama wanganyakazi.

Isango lavuleka, izinja ezimbili zihogela esikhaleni sesango!

***

Yini le ehlelwe nguMandla? Ngabe u-Ayanda uzoba nesibindi sokuma angabaleki?