“O ra gore mantšiboa di be di boa, ne?” Noni a realo, a mpha galase ya meetse le aseporini.

Ka šinyalala ke lebane le letšatši la gare ga meso leo le bego le šohlela ka gare ka lehlabaphefo. Hlogo ya ka e a opa ebile le mahlo a ka a le boima.

“Ke la bokae lehono?” ka tsikitla boroko go tšwa mahlong a ka gomme ka nwa aseporini. “Lizzy o kae?”

Ke sa apere diaparo tša maabane bošego.

“Ke mesong ya ka morago ga bošego bja pele.” Noni o sega ka kgahlego. “Gomme se se go swerego e tla ba papalase. E le gore o nwele tše kae?”

Ka goletša magetla. E swanetše goba e le tše dintši, seo ke sona fela ke se tsebago.

“Lizzy o sepetše le mogwera wa gagwe morago ga gore a go šie le nna mola phathing. O be o tloga o di kwele, joo!” A khupetša molomo wa gagwe a sa kgolwe. “Next time o nwe meetse a mantši pele o robala gore o se be le papalase.”

Next time? Ga ke sa nwa gape. Le gatee.” Teng ya ka e a rethega gomme ke kwa ke sellega.

“Ntshepe, seo ke se ka moka re se bolelago. Gomme ka morago ga mengwaga e se mekae ke rena ba.” Noni o a sega.

Hlogo ya ka e a dikologa gomme ke kitimela ka ntlwaneng. Ge ke boa o sa le ka moo, a dutše bolaong bja ka. “E le gore go diregile eng magareng ga lena ba babedi?”

Mahlo a ka a tomoga.

Noni o šikinya seatla sa gagwe go nna, “Iketle. Ke Vasithi. Ga go na motho yo a nago le taba gore o mang goba mang o ratana le mang. O kaba o na le sekete sa rena gomme ka moka ga rena re fapane. Gabotse o ka tsenela community ya LGBTQ. Ba na le di session ka Laboraro le lengwe le le lengwe mola moagong wa tša melao. Gabotse,”Noni a tlaleletša, “Nka go kopanya le mogwera wa ka yo mongwe wa gay yo-”

Relax …” Ke a mo kgaotša. “Ke sa nyakišiša gore ke mang. O se ke wa ntswalelela ka lepokising hle, Noni.”

“Ke be ke no nyaka gore go na le batho ba bantši kua ntle…ebile…”

“Lizzy,” ka realo ke kgobaketša dilo tša ka tša go hlapa. “Lizzy ke yena fela a le tee yo a lego kua ntle go nna.”

***

Go fetile fela beke tše pedi morago ga phathi gomme Noni o be a nkopelela koša gore ke sepele le yena go ya senthareng ya LGBT, meagong e se mekae go tšwa khamphaseng. O re go na le dilo tše ntši tšeo o ka di dirago moo ebile nka kgona go hwetša thekgo ge ke e hloka.

Ga ke na selo se sengwe seo nka se dirago, ebile ke beke ya mafelelo pele re eya gae makhutšong, ka fao ka ineela go roommate ya ka ya go tlala ka kholofelo la go tlapela.

Ga ke tsebe go bona Lizzy go tloga mohlang wola wa phathi. Ke ge ka le lengwe la matšatši, mola ke no itshepelela ke boela reseng, ka kwa lentšu la gagwe ebile a kitima gore a tle a kgone go ntshwara.

“Hey.”

Ke mo myemyelela ka dihlong.

“Ke eng seo?” O šupa buka ya ka ya diseketšhe.

“Ke didrawing tša ka.”

“Gona le dilo tše dintši tše ke sa di tsebego ka wena matšatši a,” a realo. Ra gata ka setepe se tee e le ge re leka go swara Noni yo a lego kgolekgole pele garena. “Gobaneng art?”

“Ke be ke sa nyake goba doctor, or loyara, ebile ka morago ga Matric ge ke be ke sa le gae, ke ile ka lemoga gore ke na le lerato la go teroya le gore ke tloga ke go kgona kudu.” Ke lokiša diporele tša ka ka monwana wa tšhupatšhupabaloi.

“O ra gore bjale o tloga o tseba taba tša gago, mos,” a feteletša ka matsogo a gagwe gomme a sega.

Not really. Ga go bjale. Eupša ke a leka. Ke tlilo ruta bana art one day, maybe. Wena?”

“Wa tseba, ke kgale ke nagana.” O tliša letsogo la gagwe go nna gomme a topa seatla sa ka. Ke a ema gomme ka mo lebelela.

“Ke ile ka ya senthareng ya LoveLife morago ga se se diregilego … ge re seno huduga. Ke gona moo ke ilego ka thoma go ithuta go itshwarela go dilo ka moka tšeo di diregilego. Ke thomile ka go amogela gore e be e se phošo ya ka – goba ya gagwe. Ke nagana gore go ka ba botse kudu ge re ka thoma something nyana sa go swana le se kua gae. You know? Re ka kgona go ruta batho ka dilo tšeo batho ka moka ba tšhabago go di bolela. And ke kgolwa gore ka le lengwe la matšatši, community ya rena e ka ba lefelo leo le swanelwago ke go ba legae moo o ka yago. Le wena o ka dira art therapy?”

Ke a bona gore o tšhogile le gore toro ye e tloga e le bohlokwa go yena. Gomme seo ke gopolago ka sona ke fela ka moo a lego botse ka gona le ka moo ke bego ke hlologetše go bona mollo wo o lego ka mahlong a gagwe.

I’ll love that. Nka se rata seo.”

“Ga ke tsebe go emiša go go rata, wa tseba,” a realo ntle le tetelo gomme mantšu a gagwe a dira gore pelo ya ka e sware mollo. “Seo ke no ratago go se bolela ke gore ke nyaka go thomolla gape, le wena, ge bobedi bja rena re fodile ebile le go hema go se sale boima bjale,” a sega ka letšhogo.

Ke tsamaiša diatla tša ka go dikologa letheka la gagwe gomme ka mo swara. O sa nkgelela bjale ka khokhonate le moya wa go hlweka.

“Le nna nka se rata seo.”

Motho yo mongwe o bula megolo ya gagwe ka morago ga rena. Re a tlemollana. Ke Noni, ka myemyelo e kgolo.

“Naa e sale ka pela go ba ka go team Nizzle?” o swarantšha diatla tša gagwe mmogo ka kgahlego.

“Nizzle?”

You know – Niz – Liz – Nizzle.”

Nna le Lizzy re hwa ka disego, ebile go ba le motsotswana wola wa go palelwa ke go hema ge re ema gomme mahlo a rena a tanyana. Bobedi re a sega gomme ke a tseba gore o gopola eng: Gona le bodulo bja lerato la rena mo, ebile ga re ye go iphihla.

*****

Re botše: O nagana eng ka kgopolo ye ya go swana ya Lizzy le Nizele, ya gore ‘Gona le bodulo bja lerato la rena mo, ebile ga re ye go iphihla.’