Re be re swanetše re tsebile gore ke molaba, Lizzy o be a hweditše molaetša wa go swana go tšwa nomorong ya go swana. Gomme ka morago ga dibekebeke tša go se boledišane a nagana gore o be o tloga o etšwa go nna ka nnete.

***

Tšatšing leo, ke ile ka leta goba go fihla ge letšatši le dikela ka morago ga maru pele nka botša Aunt Sisanda gore ke swanetše go kitimela nokeng. Nna le Lizzy re be re swanetše go kga meetse tšatši le lengwe le le lengwe ge re etšwa sekolong bjale ka mošongwana wa ka gae. Go be go sena dipompi motsaneng wa rena ebile re sa huma gakaalo go ka hwetša ditanka tša JoJo. Meetse ao re bego re a kga go tšwa nokaneng ya rena Khophoyi a be a lekane go apea, go nwa, le go hlapela go ya sekolong mesong.

Aunt Sisanda o ile a goelela ka morago ga ka, ‘Letšatši ga le sobele kgarebe e sešo ya boa’ a mpotša gore ke boe ka pela pele leswiswi le swara.  Go be go sa bolokega go basetsana go gerema ntle mola leswiswi le swere.

Ke be nka se dule sebaka, ke ile ka ipotša bjale, ke be ke hloka fela go bolela le Lizzy. Go mmotša ka moo ke bego ke ikwa ka gona. Ka moo ke bego ke mo gopotše kudu ka gona le gore re ka kgona go loga leano.

Noka ya Khophoyi e be e omile ge ke goroga fao. Ke ile ka lahla emere gomme ka leba leweng le le nnyane leo le okametšego noka. E be e le lengwe la mafelo a bokopanelo bja ka le Lizzy. Go be go se yo a yago fao. Go be go na le mabarebare a se makae ao a dikologago motseng a gore dipoko le ditlotlwane di ebela go lona. Nna le Liz re ile ra kgaphela taba tšeo kgakala bjalo ka dinonwane.

Ke ile ka swanelwa ke go iša hlogo fase gore ke kgone go tsena ka sefero sa lewa. Ke be ke tseba lefelo leo bjale ka bokamorago bja seatla sa ka gomme ka leba ka garegare. E rile ge ke fihla lefelwaneng la rena ka bona Lizzy, a eme moo, a tšidifetše. Ka morago ga gagwe e be e le Mzwanele le sehlopha sa gagwe. O ile a ntšhunyetša molomo ka kgegeyo gomme a nanyela  kgauswi ga ka.

“O tlile go joina phathi, huh?” lentšu la gagwe le be le le bogale.

“Mo tlogele a sepele.”ka tshwela mare maotong a gagwe.

O ile a nkgogoišetša mo ba bego ba beile Lizzy mobung. Ke gopola ke rogana ebile ke ekwa sello e le ge ba nkgoromeletša fase thoko ga gagwe. Gore e be e le sa Lizzy goba sa ka, ke sa hloka kgonthe.

Vandag le tla ithuta lesson yeo le ka se tsogego le e lebetše.” Ba ile ba hwa ka disego ka moka ga bona pele ba tšhentšhana ka rena. Le ga bjale ke sa kgona go kwa boima bja mebele ya bona yeo e tshotshomago dithitho, matsogo a bona a makgwakgwa. Ba ile ba phunya ditho tša rena tšeo di kgetheilego.

Pele ke idibala, ke gopola gannyane Chuma, yo mongwe wa bagwera ba Mzwanele a re go tloga tšatšing leo go ya go ile re tla ithuta go ba makgarebe gape. A re, ka tlase ga moya wa gagwe wa go nkga, makgarebe a go swana le rena e be e le mahlabišadihlong setšhabeng sa rena.

Re tsogile mesong ye e latelago bookelong, ba malapa a rena ba le thoko ga mepete ya rena. Rakgadi Sisanda o be a tlile le Linda le moruti wa rena, yo a ilego a rapela lebaka la iri ka moka gore Modimo a ntshwarele ditsela tša ka tše di mpe le go mphološa bobeng bjo re ipileditšego bjona le ba malapa a rena. O ile a re, re otlelwa ditsela tša sebe tšeo re di kgethilego.

Aunt Sisanda o ile a dumela ka hlogo ka mahlo ao a tletšego meokgo. O ile a swara seatla sa ka gomme le yena a nthapelela. Ya ba mafelelong a thapelo ya gagwe, o tshepiša gore a ka se botše Tate le gore o ntshwaretše ebile ke swanetše ke tšwele pele ka bophelo. Ke ile ka lebelela Linda, ka tshepo ya gore o tla bolela se sengwe. Ke be ke holofela gore o tla dira gore mmagwe a kwešiše gore go be go sena phošo ka goba seo re lego sona. Eupša le yena o be a bonala a se na kgonthe. O ile a no swara seatla sa ka ka maatla gomme a sekhumula le nna.

Kopanong ya motse moragonyana bekeng yona yeo, Mzwanele le bagwera ba gagwe ba ile ba šupša ka monwana. Gomme rena ra sepela le ‘thutwana yeo re ithutilego.’

Ge dikolo di bulwa ya ba Lizzy o ile. O be a fetotše dikolo. Batho ka moka ba be ba bolela ka ditabane tše pedi. Eupša yena o ile a sepela gomme ka ba setabane ke nnoši seo go bolelwago ka sona.

***

“Ke be ke swanetše ke bile gona for wena, Niz…” Lizzy a nkgokarela kgauswi. “Ke ile ka sepela gobane ke be ke sa nyake go go bona le go gopotšwa ka bošego bjola. Ke be nka se kgone go go dulela, Niz. Ke be ke swanetše go sepela for myself.”

***

Re botše: O nagana eng ka tsela yeo Moruti le Aunt Sisanda ba tšerego taba ya go katwa ka gona?