“O šaletšwe. Dijo tša gago tša difihlolo di tlo tonya, “mmago Kago a realo. O ile a poratšha Tiger mo hlogong. “Bjale le e humane kae?”

“E be ele lefelong le lengwe la go phološa dimpša ka thoko yela ya toropo. Ke a makala gore e fihlile bjang gona?”

“Go tseba mang? Dimpša di a sepela. Go kaone bjalo ka gore e ka gae. Le ge mpša ye e hlakahlakanya dilo, ke swanetše go dumela gore le nna ke be ke e hlologetše.” O ile a tšhela maswi ka sekotlelong sa Tiger.

“Mme, e ka ba go na le seo o se tsebago ka ga seo Spokes a se dirago mošomong wa gagwe?”

“Aowa. Ke a tseba gore go na le mošomo wo a o dirago ntlong ye nngwe ye kgolo ya bobolokelo, yela e bego ele fekthori ya go fediša kgerekgere ya go se šome Mmileng wa Motsetse.”

* * * * *

Go be go tonya gommeKago o ile a goga jase ya gagwe go khupetša molala. O ile a sepela go feta diploko tše mmalwa ke moka a tshelela ka go Mmila wa Motsetse. Mabone ka moka a mmileng a be a pšhatlilwe. E be ele karolo ya toropo ya go se sepelege. Go be go na le dintlo tše mmalwa, gomme meago ye mentši e be ele marope a difekthori tša kgale, bjale di tlogetšwe. Ntlo ye mpsha ya bobolokelo yeo a bego a e nyaka e be ele kua mafelelong , kgole le tšohle. O be a kgona go bona mabone ka mo thoko. Kago o be a makatšwa ke gore ke tšweletšo ya mohuta mang yeo e bego e dirwa bošego.

Ge a le gare a batamela o ile a bona batho ba kgobokanetše yo mongwe yo a bego a dutše tafoleng. Ba be ba kgoromeletša tšhelete go monna yo. E be ele Spokes.

“Go lokile, emang ga nnyane! Ka moka ga lena le tla humana ditšhelete tša lena tšeo le petšhitšego ka tšona, le se tshwenyege, Spokes o be a ba botša bjalo, a leka go ba dira gore ba iketle.

Kago o ile a apara kefa ya jase ya gagwe, gore Spokes a se mmone, a nanyetša tafoleng ka mojako wa ntlo ya bobolokelo. Ka gare, o ile a humana batho ba bantši. Mo gare go be go na le lefelo leo le bego le rareditšwe bjalo ka kheitši ka Molete wo o epilwego lebatong la samente. Kago a fetela ka kua lehlakoreng lela la kheitši. Go be go direga eng mo?

Ka morago ga metsotso ye mmalwa Spokes a tsena ka moagong. “Go petšha go kwaletšwe!”a goeletša.

Monna yo mogologolo wa mokhaba a tabogela godimo sefaleng se se nnyane. “Go lokile mogwera’ke, “a realo. “Re na le disešene tše hlano fela bošegong bja lehono. Itokišetše go itirela tšhelete. Mophenkgišani wa rena wa mathomo ke konokono ya ntwa Brutus!”

Lešaba la dumaduma. Go tšwa mojakong o mongwe gwa tšwelela monna yo mongwe, a eteletše pele mpša ye kgolo ye ntsho. E be e ntšha medumo ya go nyaka go go loma ebile e gogagoga seo e bofilwego ka sona. Monna o ile a bula mojako wa kheitši gomme a tsena ka gare le mpša yeo.

Motho yo a bego a le sefaleng a bega: “Gomme mophenkgišani, Tau!” Go tšwa lebating le lengwe, gwa tšwelela mpša ye Tshehla e na le monna yo a bego a leka go eta pele phoofolo ye bogale ye. Le yena a tsena ka kheitšing.

Monna yo a bego a le sefaleng a re, “Papadi a e thome! Go lehu!”

Banna bale ba babedi ba ileba bofolla dimpša tša bona gomme ka bjako ba tšwa ka kheitšing, ba notlela mabati ka morago ga go tšwa. Ka bjako dimpša tša lomana. Lešaba la dumaduma le go goeletša. Mpšha ye ntsho ya kgema digoba tše kgolo tša nama ya ye Tshehla yela. Petse e be e fetoga ga nnyane ga nnyane go ba ye khubedu ka madi. Mpša ye Tshehla e ile ya wela fase gomme ye ntsho ya e namela gore e e bolaye. E ile ya swara molala wa mpša ye go fihlela e emiša go šikinyega. Lešaba la goeletša ka go hlohleletša.

Kago a ikwa a lwala.

Papadi e be e fedile gomme Spokes a ya tafoleng go lefela bao ba thopago sefoka ka go petšha. Ntwa ye ya dimpša e be ele mohuta wa go kempola. Batho ba be ba dira tšhelete go tšwa go dimpša tše di lwago.

Mpša yeo e thopago sefoka e dula ka kheitšing mola ye e hwilego e ntšhiwa. Mpša ye nngwe e kgoromeletšwa ka kheitšing go mpša yela ye ntsho. E be e dira medumo ya go gobela fase e popoduma ebile e gohlanya meeno. E be e le ye kopana ya go tia ye tsothwa. Ka bjako Kago a lemoga gore o tseba mpša ye. Ke mpša yeo e bego ele ka kheitšing le Tiger, yela ya go e latswa tsebe. Ba e dirile eng go e dira gore e galefe ka tsela ye?

E ka no ba e lebelelega e tiile ebile ele bogale, eupša e be e ka se lekantšhwe le Brutus. Ka metsotswana fela ya ba e šetše e gagotše tsebe ya mpša ye nnyane yela. Ga se ya senya nako gomme e se kgale ya ba e šetše e lahletše mpša ye tsothwa ye nnyane yela mo fase,e lomme molala wa yona ka meeno ka maatla. Mpša ye tsothwa yela e robetše ntle le go šikinyega. Lešaba la goa le hlohleletša ge mpša ye kgolo yela e bolaya ye nnyane yela.

Kago a se hlwe a kgona go kgotlelela gomme a itšhutšhumetša lešabeng, a eya mojako. Ge a fihla mojako a lebelela morago – gomme ke ge Spokes a mo lebeletše thwii.

* * *

Re botše gore o nagana eng: Kgopolo ya gago ke efe mabapi le seo Spokes a se dirago? Na Kago o swanetše a dire eng?