Kago a fihla gae eupša a se botše mmagwe selo. Mo mesong, a lebelela bolao bja Spokes gomme a lemoga gore ga se bja robalwa. Kago o be a sa tsebe gore leano la Spokes ke lefe. Ebile o be a sa tsebe gore o swanetše go dira eng. Spokes e be ele karolo ya sindikheiti ye šoro, ya go se be molaong ya go rulaganya dintwa tša dimpša. Eupša ke eng yeo Kago a ka e dirago? Spokes ke motswala’gwe. O ile a poratšha hlogo ya Tiger. E ka ba se ke seo se bego se swanetše go diragalela Tiger? E ka ba e be e tlo kgoromeletšwa ka kheitšing gomme ya longwa go fihlela e ehwa, go no swana le mpša ye tsothwa?

Mošomong, Kago o be a sa nyake go bolela le motho. O ile a šoma ga boima. Bohloko bja mmele bja go rwala mekotla ya samente bo mo thušitše gore a lokiše monagano wa gagwe. Ka nako ya dijo tša matena Jojo o mo hweditše a dutše a nnoši, kgole le ntlo ya bobolokelo, ka tlase ga mohlare.

“O be o le kae letšatši ka moka?”a botšiša.

“Ke be ke le gona.” Kago o be a sa nyake go bolela. Jojo a dula fase kgauswi le yena, eupša a se re selo. O be a tletše go theeletša gomme ka bjako, le ge a be a nagana gore o be a sa nyake, o ile a thoma go bolela. “O a tseba gore ke eng, meloko e fetoga mathata ka nako e nngwe.”

“Ka lebaka la eng? Go diregile eng?” Jojo a botšiša.

“Bošegong bja go feta ke utulotše gore motswala’ke o šoma go dira eng yeo e mo dirago gore a be le tšhelete yeo a nago le yona.”

“O realo? Ke eng?”

“Ba šoma ka go lwantšha dimpša. O ka dumela seo? Ba petšhetša dintwa tša dimpša.”

Kago a hlaloša ka moo a ilego ntlong ya bobolokelo gomme a bona tšohle. “Gomme o ka se dumele se. A o a tseba gore ba humana kae dimpša tše? Go tšwa lefelong la go phološa dimpša moo re humanego Tiger.

“Aowa ga go kgonege! Lefelo lela le molaong. Ba ka se dire bjalo.” Jojo o be a sa dumele seo.

“Mohlomongwe ga ba tsebe. Mohlomongwe mathaka a a no fihla a tšea dimpša tšeo di sa tšewego ke beng.”

“Eupša o tseba bjang gore dimpša tše di tšwa lefelong lela?”

Kago a leta. E ka ba o swanetše go mmotša? O bonala a na le lefelo la go ikgetha la dimpša ka pelong ya gagwe. Eupša le yena o be a sa mo kgolwe. Se se tla mo dira gore a fetole monagano. “O tseba mpša yela ye tsothwa yeo e bego e na le Tiger?”

“Ee, go bjalo.”

“Bjalo ge ke be ke le mo bošegong bja go feta, e ile ya lahlelwa ka petseng le mpša ye kgolo kudu. E ile ya hwa ka morago ga metsotswana fela. E be e le bohlapelo bja madi. Tiro ye mpe.” Mahlo a Jojo a tlala ka meokgo. Kago a bea letsogo la gagwe godimo ga gagwe go mo gokara. “Ke maswabi.”

“Ke taba ye mpe ele ruri. Batho ba ka dira bjang taba ya mohuta wo?” Jojo a bolela bjalo.

“Ga ke tsebe. Gomme bjalo ga ke tsebe gore ke swanetše go dira eng ka ge bjalo ke tseba ka ga ditaba tše.”

“Mohlomongwe re ka botša monna yola a re filego Tiger. O be a bonala a lokile. Ge ba sa humane dimpša go yena, gona ba ka se be le dimpša tšeo ba ka di lwešanyago, tšeo ba ka di petšhetšago. Ke nagana gore ge a ka tseba gore ba dira eng ka dimpša tše, a ka befela. O tlo ya maphodiseng. Ba tlo tswalela selo se ka moka. Gomme e tla tšwa diatleng tša gago.”

Saerine ya dijo tša matena ya lla gomme ba boela mošomong. Mohlomongwe Jojo o nepile. Seo ba bego ba se dira ke phošo. Kago o be a befetšwe ka lebaka la gore Spokes ke yena a mmeilego mo maemong a. Ka mehla o kgetha tsela ye bonolo. O be a sa kgone go šomela tšhelete ya gagwe go swana le batho ka moka, sebakeng seo o kgetha go dira se. Ke phošo!

Ka morago ga mošomo Kago a ngwega ntle le go bona Jojo, gomme a humana thekisi. O be a eya Paws R Us. Mohlomongwe Jojo o nepile. O ile go botša monna yola ka ga seo se diregago. Monna yola o tla bitša maphodisa gomme tše ka moka di tlo fela.

* * *

Re botše gore o nagana eng: E ka ba ke kgopolo ye botse gore Kago a swariše motswala’gwe? E ka ba o dira nnete ka go ya lefelong la go phološa dimpša?