Letšatši la go latela Jojo o be a letile Kago ka ntle mošomong wa bona ge a fihla. “Bjale o ile wa e humana?”a mo dumediša.

“Eng? Tiger?”

“Nka bolela ka mang? Ke be ke tshwenyegile bošego ka moka. Go a swabiša go nagana gore mpša e ralala le mekgotha e se na legae.”

“Ee, eupša aowa, ga se ka e humana. O se tshwenyege, e tlo boa.”

Jojo o be a bonala a tshwenyegile. “O a tseba gore ke eng. Go na le lefelo leo ke le tsebago. Lefelo leo le kgoboketšago dimpša tšeo di lahlegilego le tšeo di sa hlwego di nyakwa: Paws R Us. Ka morago ga mošomo nna le wena re ka ya gona. Mohlomongwe Tiger e gona moo.”

Kago a thabela kgopolo ye ya go ya Paws R Us le Jojo. O be a thabela kgopolo ya go ya kae goba kae le yena.

“Go lokile, e kwagala e le leano le lebotse,”a realo.

* * * * *

Kago a tšea sephetho sa go ntšha thekisi tseleng a e iša lefelong la go phološa dimpša. Go be go ka nyakega gore batho ba babedi ba namele dikhombi ga pedi , tefo yeo e nyakilego go lekana le ya thekisi ya moswananoši, gomme o be a na le tshepo ya gore ba tlo humana Tiger. Jojo a ka kwa bohloko ge ba ka se e humane, le yena a ka kwa bohloko kudu. O be a hlologetše mpša ye kgolo ye.

Monna wa mošweu yo motelele wa digobagoba o be a eme boamogela baeng mo Paws R Us. “A nka le thuša?”a botšiša.

“Ee, ke nyakana le mpša ya ka, Tiger. Ke e kgolo, ye ntsho, maoto a yona a mararo ke a mašweu. E nyakile go swana le boerboel, eupša yona ga e rate dintwa. E timeletše gae go la Extension Five matšatšing a mabedi a go feta.”

“Go reng o sa ye le nna ka kua gore o kgone go itebelelela?”

O ile a ba eta pele ba sepela phasetšing yeo e bego e nkga bjalo ka sebolaya ditwatši. Kago o be a kgona go kwa dimpša di gobula gongwenyana ka moo. Monna yola o ile a bula lebati kua mafelelong gomme Kago le Jojo ba tsena ka gare. Phapoši e be e tletše ka dikheitši tše dikgolo, ye nngwe le ye nngwe e na le dimpša tše pedi goba tše tharo ka gare. “Lebelela. Mohlomongwe Tiger ya gago ke ye nngwe ya tšona.”

Ga se gwa tšea Kago nako ye kae ka lebaka la gore Tiger e ile ya kitimela ka pele go tšwa kheitšing ya bobedi gomme ya thoma go gobula bjalo ka lehlanya. “Ke yona!” Kago o ile a realo a šupile mpša. “Tiger ya ka šeo.”

Jojo a ya kheitšing. “E a kgahliša! Lebelela, e itiretše mogwera.” Ka kheitšing le Tiger go be go na le mpšanyana ya go lebelelega e tiile, ye tsothwa. Kago o ile a nagana gore ke pit bull. E be e latswa tsebe ya Tiger. “Ao! Ë tlo hlologela Tiger ge e sepetše.”

“Go lokile, e tla boamogela baeng gomme o tle o tlatše dipampiri tšeo di swanetšego, gomme ge o feditše o ka tšea mpša ya gago wa ya le yona gae,”monna a realo.

Ka mahlatse Kago o be a kgopetše monna wa thekisi gore a ba emele. O be a na le maikutlo a gore ba tla humana Tiger. Koloing, ka morago ga go tsenya Tiger ka madulong a ka morago a koloi, Jojo o ile a sokologela go Kago gomme a mo atla lerameng. “Ke thabile kudu ka ge o humane mpša ya gago.”

Jojo o ile a dula bodulong bja banamedi ka koloing. Kago a dula ka morago a gokere Tiger ka letsogo la gagwe, a myemyela.

Ge thekisi e tloga lefelong la go phološa dimpša, Kago o ile a lebelela morago. O ile a bona selo sa go tlwaelega. Go be go na le theraka ye kgolo ya go apešwa ka morago ga moago. Monna yola wa kua boamogela baeng o be a tsenya dimpša ka therakeng. Eupša seo ga se sona se tantšego šedi ya Kago. Seo se tantšego šedi ya gagwe e be e le mothaka yo a bego a thuša monna yoo.

Mothaka yo ebe ele Spokes.

* * *

Re botše gore o nagana eng: E ka ba Spokes o ikemišeditše eng?