UFaniswa umthe ntsho utata njongokuba ethetha. Ubecinga ukuba besisazi ngaye. Utshilo kum ukuba utata ebekhe wathetha ngathi kuye nomama wakhe eKapa. Azange atsho kodwa ke ukuba utshatile ezilalini.

Utata ulindele ukuba singabuzi namnye umbuzo. Uxelele umama ukuba akuko kokuqala indoda isiza nomntwana wasecaleni. Kuye, le nto iqhelekile yaye ilungile. Ulindele ukuba umama asuke axole. Ufuna sonke sixole ngoko nangoko ngale nto.

Ukutya sikufumana ngeendlela ezimbini apha endlwini. Ubhuti wam uba ama-orenji athengise esikolweni okanye ayokuzingela. Umama ujikeleza le lali okanye kwiindawo ezikude ecela izitya zomilimili.

Utata uthe ntimfa esitulweni uyadwekesha. Uthetha ngeli Kapa lakhe nokuba impilo iduru phaya. Usixhomela ngale ntombazana yakhe nokwenza kakuhle kwayo esikolweni. Usixelela ukuba iza kuphuma emagqabini kwesi sikolo sitsha. Akuvumelekanga sibuze imibuzo. Kumele sithule simamele, sivume.

“Yazi yintoni Mphumeleli, nyana. Yindlela izinto ezingayo.”
“Eziphi izinto tata?”

“Kufuneka ndikuxelele. Usemncinci ukuba ungazazela. Uyabona, ngaphambili sasingavumelekanga ukuba siye namakhosikazi ethu eKapa,” uqale watsho, esosula udaka ezihlangwini zakhe. Ndifuna ukumxelela ukuba bubuvuvu obo. Kodwa ndiphela ndingayenzi loo nto. “Uyandiva nyana?” ubuzile.

“Ewe tata.”

“Uza kukhula ube yindoda, njengam,” uqhubekile watsho.
Kowu, ndincede Thixo wam! Andiyinqweneli loo nto, nditshilo ngaphakathi.

“Uyabona nyana, abafazi babengavumelekanga eKap …”
Umama utyhale umdiyadiya ephumela kweli gumbi sikulo.

“Bubuvuvu obo, yise kaMphumeleli. Ndiyakucela, yeka ukugcwalisa ingqondo yomntwana wam ngobuxoki. Wawunalo ithuba ukutshintsha kwemithetho yeli lizwe. Kodwa ukhethe ukuhlala kwelaKapa nala nkazana yakho. Ufike njani yena phaya xa abafazi babengavumelekanga? Indlela ozithethelela ngayo ayiphucukanga. Andifuni unyana wam amamele obo buxoki.”

“Mphumeleli, Faniswa, phumani phandle. Hambani niyokudlala nabahlobo benu.”

“Hayi, Mphumeleli hlala phantsi. Ndibethe yise kaMphumeleli. Ndibethe phambi kwakhe. Ufuna akhule abenjengawe, akunjalo? Ngoko ke ndiqhwabe phambi kwakhe. Ndibethe ngenqindi ebusweni njengokuba uqhele ukwenza xa umkhupha ngoluhlobo. Nditsale ngeenwele uthi mandithule ndithi tu. Ndiphathe gadalala. Tshonisa iminwe yakho emihlathini yam. Ndidlikidle ubuso. Yiza, yenza kaloku! Mbonise ukuba undibulela njani ngokukukhulisela oonyana bakho abahle ababini ebunzimeni. Ndikhabe, njengoko wawenzile ndakukuxelela ukuba ndaphantse ukudlwengulwa. Wafuna ukwazi ukuba ndandisenza ntoni ebusuku ngela xesha.”
Nanko umama ekhwela esitulweni. Uthula la mbhalo uthi,

TRUE LOVE NEVER DIES

“Uyakhumbula ukuxhoma kwethu lefoto kolu donga?” utata usuke wamjonga wakubuza. Umama uyijule phantsi ifoto. Sa-a-a iingceba zeglasi. Uphefumlela phezulu ngoku utata. Isandla sakhe sirhawuzelela ukubetha umama kanobomi.
UFaniswa uyangcangcazela luloyiko. Usichazele ukuba utata ebemphethe kakuhle umama wakhe eKapa. “Qho kusisa ndiye ndiyicaphukela ngakumbi le ndoda,” undihlebezela endlebeni.

Kukho onkqonkqozayo emnyango. Yinqununu yesikolo sethu. Umama wehlika esitulweni atsho ethatha incwadi ayinikwa yinqununu.
Ukuphuma kwenqununu utata ukrune isandla sikamama efuna ukuvula le ncwadi. Uyohluthile le ncwadi kumama. Iphethe iindaba ezimnandi zokuba uLuxolo uwufumene umsebenzi wokuncedisa embaneni. Uyabizwa ukuba ayokutyikitya isivumelewano eDikeni.
Silinde ukuba abuye sizokumxelela ezi ndaba.