Picture13

Mmagwe Tselane o ne a tla ka gale mme a opela pina ya gagwe. O ne a makala Tselane a sa bule mojako, mme a opela gape. Ga boraro o ile a raga mojako mme a fitlhela Tselane a se teng! O ne ka gangwe a itse gore o tseilwe ke dimo!