Picture12

Dimo o ne a tsamaya a opela go ya legageng la gagwe, a itumetse thata!

“Fa nkabo ke nale bojalwa jwa setso, bo ne bo tla tsamaisana monate le seshebo sa ka sa gompieno. A monate wa letsatsi banna!” ga bua dimo a le esi a bina-bina.