Picture14

O ne a loga leano la go golola morwadiagwe mo go dimo pele ga a ka mo ja.

O ne a itse gore bo dimo ba rata bojalwa jwa setso thata. Mmagwe Tselane o ne a ya gae ka bonako mme a apaya bojalwa jwa setso.
O ne a bo tshela mo kgamelong e kgolo mme a bo rwala ka tlhogo. O ne a kokota kwa legageng la ga dimo. Dimo o ne a utlwile monkgo wa bojalwa jwa setso mme a bula mojako ka bonako.

“Dumela rra! Ke ne ke feta ka tsela mme ka utlwa o opela monate. Ke fetela kwa motseng go ya go keteka moletlo wa botsalo jwa ngwana”.